MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Yer Alan 5 Tane Hedefin Amaçlarla, 1 Tane Göstergenin Hedefle İlgili Olmaması ve 5 Tane Hedefin Kurumun Mevzuatta Yapması Zorunlu Olarak Verilen Görevi Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Gerçekleştirilen denetim sonucu kurumun mevzuatta yapması zorunlu olan görevlerini stratejik hedef olarak belirlediği tespit edilmiştir.
  • Kurumun stratejik hedeflerinin ve göstergelerinin çoğunun amaçlarla ilgili olmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun stratejik hedeflerinin ve göstergelerinin amaçlarla doğrudan ilgili olması sağlanmalıdır.
  • Kurumun hedef belirleme sürecinde mevzuatta yapılması zorunlu olan görevler dışında hedefler belirlenecektir.

Rapor Metni

Kamu idareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunda; hedeflerin amaçlar ile göstergelerin ise hedefler ile ilgili olması, aralarında mantıksal bir bağlantı kurulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca kurumun performans hedeflerini, mevzuat çerçevesinde

yapması zorunlu görevleri dışında belirlemesi gerektiği de anlaşılmaktadır. İlgili olmadığı düşünülen stratejik hedefler ve göstergelere ilişkin tespit ve değerlendirmelerimiz Tablo 2’de yer almaktadır. Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen görevlerini hedefi olarak belirlediği düşünülen hedeflere ilişkin tespit ve değerlendirmelerimiz ise Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 2: Stratejik Hedef ve Göstergelerin İlgili Olup Olmadığının Değerlendirilmesi

Amaç (SA) 3

Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.

SH 3.3

Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali

yönetim yapısı oluşturmak.

Hedef amaçla ilgili değildir. Gelirlerin sürekli arttırılması ile vatandaşlara hızlı ve kalite hizmet sunmak arasında doğrudan bir ilişki kurulamamıştır.

SH 3.8

Belediye hizmetlerinin, işlemlerinin ve kararlarının hukuka uygun olmasını sağlayarak adli ve idari yargı mercilerindeki uyuşmazlıkları

azaltmak.

Hedef amaçla ilgili değildir. Adli ve idari yargı mercilerindeki uyuşmazlıkları azaltmak ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesi arasında doğrudan bir ilişki kurulamamıştır.

SH 4.5

Her yıl tüm yeşil alanların bakım, onarım, temizlik çalışmalarını periyodik olarak yaparak yeşil alanların

etkinliğini sürekli kılmak.

Gösterge

Dikim Yapılan Ağaç ve Bitki Sayısı

Göstergenin hedefle ilgili olmadığı düşünülmektedir.

Dikim yapılan ağaç ve bitki sayısıyla yeşil alanların bakım onarım ve temizliği arasında bir

ilişki kurulamamıştır.

Amaç (SA) 7:

Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin ve katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek.

SH 7.5

Avrupa şehirlerinin kültürel ve ekonomik alanda bir araya gelmesini, ortak çalışmalar yapmasını sağlayan EUROCITIES’in Sakarya’daki tek üyesi olan belediyemizin bu yöndeki faaliyetlerini etkinleştirmek ve ilişkilerimizi kuvvetlendirmek amacıyla Avrupa Birliği ofisi

oluşturmak.

Değerlendirme

Hedefin amaçla ilgili olmadığı düşünülmektedir.

Avrupa birliği ofisi oluşturmakla paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, katılımcı kent yönetişimi arasında doğrudan bir ilişki olduğu

değerlendirilmemektedir.

Amaç (SA) 8:

Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, kentin toplu taşıma, trafik yönetimi ve otopark konularında ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak.

SH 8.2

İhtiyaç duyulan mahallelere muhtarlık binası yapılmasını sağlamak.

Değerlendirme

Hedefin amaçla ilgili olmadığı düşünülmektedir.

İhtiyaç duyulan mahallelerde muhtarlık yapılmasıyla kentsel alt yapıyı geliştirmek arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Amaç (SA) 9:

Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak, ilçede bulunan tüm işyerlerini sürekli izlemek ve periyodik denetimlerini gerçekleştirmek.

SH 9.2

2019 yılı sonuna kadar 3 adet yeni pazar yeri inşa ederek halkımızın daha sağlıklı ve düzenli hizmet almasını sağlamak.

Değerlendirme

Hedef amaçla ilgili olmadığı düşünülmektedir.

Pazar yeri inşa ederek halkın hizmet almasını sağlamak ile zabıta hizmetlerini sunmak ve ilçede bulunan tüm işyerlerini sürekli izlemek arasında bir ilişki bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Tablo 3: Stratejik Planda Yer Alan Hedeflerin Kurumun Mevzuatta Yapması Zorunlu Olarak Verilen Görevleri Açısından Değerlendirilmesi

Amaç (SA) 3

Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak

SH 3.1

Stratejik Yönetim anlayışı çerçevesinde her yıl performans esaslı olarak bütçeyi ve performans programını oluşturmak, uygulama sonuçlarını sürekli izleyerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak ve stratejik yönetim uygulamaları ile ilgili farkındalığı arttırmak.

Değerlendirme

Hedefin Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen görevi olduğu düşünülmektedir. Bütçe ile stratejik planın hazırlanması ve bunların uygulama sonuçlarını takip edilmesinin Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen

görevi olduğu

değerlendirilmektedir.

Amaç (SA)5:

Serdivanın modern şehircilik standartlarına uygun olarak; planlı, düzenli, sağlıklı, deprem açısından güvenli bir şekilde gelişerek, yaşanabilir ve tercih edilebilir bir kent olması için ihtiyaç duyulan kentsel planlama çalışmalarını yapmak.

SH 5.1

Modern şehircilik anlayışı çerçevesinde imar planlarının oluşturulmasını sağlamak ve ilçedeki yapıların mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemek.

Değerlendirme

Hedef Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen görevi olduğu düşünülmektedir.

İmar planlarının oluşturulması ve yapıların mevzuata uygunluğunun denetimi Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen görevi olduğu

değerlendirilmektedir.

SH 5.5

İlçedeki tüm binaların numarataj bilgilerinin 2015 yılı sonuna kadar güncellenme işlemini tamamlamak.

Değerlendirme

Hedefin Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen görevi olduğu düşünülmektedir.

İlçe sınırları içindeki binaların numarataj işlemlerini yapmak Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen görevi

olduğu değerlendirilmektedir.

Amaç (SA) 9:

Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri

sunmak, ilçede bulunan tüm

SH 9.1

Her yıl belediye sınırları içindeki tüm işyerlerini etkin bir şekilde takip ederek gerekli denetimleri yapmak, işyeri envanterini güncellemek ve ruhsatı olmayan işyeri sayısını

düzenli olarak azaltmak.

Değerlendirme

Hedefin Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen görevi olduğu düşünülmektedir.

işyerlerini sürekli izlemek ve periyodik denetimlerini gerçekleştirmek.

SH 9.3

Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli tedbirleri almak ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli

denetimleri yapmak.

Değerlendirme

Hedefin Kurumun mevzuatta yapması zorunlu olarak verilen görevi olduğu düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Planlama sürecinde soyut ve dolaylı ilişkiler kurularak oluşturulan amaç, hedef ve göstergelerin somut ve doğrudan ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca hedef belirleme sürecinde mevzuatta yapılması zorunlu olan görevler dışında hedefler belirlenecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.