MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda “Tüm Amaç Ve Hedefleri İçeren Beş Yıllık Tahmini Maliyet Tablosuna” Yer Verilmemesi

Rapor Özet

  • 5018 sayılı Kanun
  • Yönetmelik
  • Kılavuz
  • Rehberler
  • Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosu
  • Amaç ve hedeflerin maliyet unsurlarının dikkate alınması
  • Bütçe ile olan ilişkilerinin kurulabilmesi
  • Mevcut plan döneminin (2015-2019) sona ermiş olması ve yeni planlama döneminde (2020-2024) olunması sebebi ile gelecek dönem (2020-2024) Stratejik Planında “Tüm Amaç ve Hedefleri İçeren Beş Yıllık Tahmini Maliyet Tablosu” gerçeğe uygun değerlerle hazırlanacaktır.
  • Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Stratejik Planların Hazırlanması” başlıklı 9 uncu maddesinde stratejik planların, 5018 sayılı Kanuna, bu Yönetmeliğe, kılavuza ve rehberlere uygun olarak hazırlanacağı belirtilmiştir.

2015 – 2019 Serdivan Belediyesi Stratejik Planında, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna göre, stratejik planda yer alması gereken temel unsurlardan birisi olan “Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosuna” yer verilmediği görülmüştür.

Stratejik planın hazırlanması aşamasında “Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosuna” yer verilmesinin; amaç ve hedeflerin maliyet unsurlarının dikkate alınması ve bütçe ile olan ilişkilerinin kurulabilmesi açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Mevcut plan döneminin (2015-2019) sona ermiş olması ve yeni planlama döneminde (2020-2024) olunması sebebi ile gelecek dönem (2020-2024) Stratejik Planında “Tüm Amaç ve Hedefleri İçeren Beş Yıllık Tahmini Maliyet Tablosu” gerçeğe uygun değerlerle hazırlanarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca plandaki yerini alacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.