MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Stratejilere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Rapor Metni

Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı bir şekilde, stratejilere yer verilmediği görülmüştür.

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (2018 yılında yeni Yönetmelik yayımlanarak önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır) “Stratejik planların hazırlanması” başlıklı 9’uncu maddesinde; kamu idarelerinin stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlaması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümlerine dayanılarak, DPT tarafından Haziran 2006 tarihinde (2018 yılında 3’üncü sürümü yayımlanmıştır) 2’nci sürümü yayımlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzun amacı stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kılavuza göre kamu idarelerinin hazırlayacakları stratejik planda yer vermesi gereken başlıklardan biri de “Stratejiler” bölümüdür. Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir. Kılavuza göre stratejiler, amaç ve hedeflere ulaşılması için bir nevi yol haritasıdır.

Bu bağlamda yapılan incelemede Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda stratejilere yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu sebeple amaç ve hedeflerle stratejilerin uyumu kontrol edilememiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Hazırlanacak 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarında;

amaç ve hedeflere ulaşmak için alternatif yol ve yöntem belirlemek, alternatiflerin maliyetleri ile olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek, olası sorunları belirleyerek çözüm üretmek için stratejilerimiz belirlenecektir.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup 2020-2024 dönemi stratejik planında bu hususa riayet edileceği ifade edilmiştir. Konunun izleyen yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.

  1. Performans Programının Değerlendirilmesi

    Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

  2. Faaliyet Raporunun Değerlendirilmesi