MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Stratejilere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

  • İdarenin Stratejik Planında stratejilere yer verilmediği tespit edilmiştir.
  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna göre kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünü olan stratejiler, stratejik planda yer alması gereken unsurlardan biridir.
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’in “III. Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması Gereken Genel Hususlar” başlıklı bölümünde amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklayan stratejilerin, planda yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Stratejilerin, 2020-2024 Stratejik Planında belirlenmesi

Rapor Metni

İdarenin Stratejik Planında; Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na uygun olarak stratejilerin belirlenmediği görülmüştür.

Kalkınma Bakanlığı tarafından Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’nun stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna göre kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünü olan stratejiler, stratejik planda yer alması gereken unsurlardan biridir.

Ayrıca Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’in “III. Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması Gereken Genel Hususlar” başlıklı bölümünde amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklayan stratejilerin, planda yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda yapılan incelemede; İdare Stratejik Planında stratejilere yer verilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “2020-2024 Stratejik planı ile ilgili hazırlık çalışmaları 02 Mayıs 2019 tarihinde başlatılmış olup, Stratejik Planlama çalışmaları Mali hizmetler Müdürlüğünün koordinasyonunda ve “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yürütülecektir. Bu çerçevede; Stratejik Planlama Çalışmaları sıkı bir şekilde takip edilecektir. Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuş olup; denetim bulgularınızda dikkate alınarak Stratejik planlama takvimi dâhilinde stratejiler daha dikkatli, titizlikle belirlenecek; 2020-2024 Stratejik Plan eksiksiz bir şekilde hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; 2020-2024 dönemini kapsayacak olan stratejik planın, mevzuata uygun olarak hazırlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.