MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Performans Göstergelerine Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı bir şekilde performans göstergelerine yer verilmemiştir.

Temel Bulgular

  • Stratejik hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.
  • Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda ölçülebilir olmayan stratejik hedefler için hiçbir performans göstergesine yer verilmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kütahya Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nda performans göstergelerine yer verilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı bir şekilde performans göstergelerine yer verilmediği görülmüştür.

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (2018 yılında yeni Yönetmelik yayımlanarak önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır) “Stratejik planların hazırlanması” başlıklı 9’uncu maddesinde; kamu idarelerinin stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlaması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümlerine dayanılarak, DPT tarafından Haziran 2006 tarihinde (2018 yılında 3’üncü sürümü yayımlanmıştır) 2’nci sürümü yayımlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzun amacı stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kılavuza göre stratejik hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır.

Kılavuzda da açıkça belirtildiği üzere, stratejik planda hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda, hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gerekli olmasına rağmen, Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda ölçülebilir olmayan stratejik hedefler için hiçbir performans göstergesine yer verilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu içeriğinde bahsedilen hususlar dikkate alınarak, hazırlanacak 2020-2024 Stratejik Planında yer alacak performans göstergeleri miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilerek ölçülebilir olarak belirlenecektir.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup 2020-2024 dönemi stratejik planında bu hususa riayet edileceği ifade edilmiştir. Konunun izleyen yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.