MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Ölçülemeyen Hedefler İçin Göstergelere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinde:

Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur.” denilmektedir.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda ise hedeflerin ölçülebilir olarak açıkça ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilen performans göstergelerine ölçülebilirliğin sağlanması bakımından stratejik planda yer verilmelidir.

Ancak stratejik planda yer alan bazı hedeflerin ölçülebilir olmadığı ve bu hedeflere yönelik göstergelere yer verilmediği tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda örneklerine yer verilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planını hazırlayan ekip çalışanlarından alınan bilgi dahilinde; Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilen performans göstergelerine ölçülebilirliğin sağlanması bakımından stratejik planda yer verilmesi gerekmekte ise de, tekrara düşmemek adına bu hususların Performans Programında yer alacağı/aldığı düşüncesiyle hedeflere yönelik göstergelere yer verilmediği anlaşılmıştır.

Söz konusu tespitler Belediye Meclisimizin 17.10.2014 tarih ve 2014/116 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren Belediyemiz 2015-2019 Yılı Stratejik Planına ait olup, şu anda hazırlık sürecinde bulunduğumuz Belediyemiz 2020-2024 Yılı Stratejik Planında makamınızca belirlenen hata, eksiklik ve önerileriniz dikkate alınacaktır.

Belediyemiz 2020-2024 Yılı Stratejik Planı, 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Kamu İdarelerini de Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 2019 yılında yayınlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberine uygun olarak hazırlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiş olduğundan bu konuda önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinde:

“Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur.” denilmektedir.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda ise hedeflerin ölçülebilir olarak açıkça ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilen performans göstergelerine ölçülebilirliğin sağlanması bakımından stratejik planda yer verilmelidir.

Ancak stratejik planda yer alan bazı hedeflerin ölçülebilir olmadığı ve bu hedeflere yönelik göstergelere yer verilmediği tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda örneklerine yer verilmiştir.

Tablo 1: Ölçülemeyen Stratejik Hedefler

Amaç

Hedef

S.A.1 Kentin, vatandaşın ve kurumun gelişiminin sağlanmasında, problemlerinin tespiti ve çözümünde, Başkan ve üst yönetime gerekli desteği vererek ilgili

koordinasyonu sağlamak.

S.H.1.5 Belediyemizin temsil ve tanıtımı noktasında başkanlık makamınca yapılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

S.A.2 Belediye Meclisi ve Encümeni ile Kent Konseyi’nin mevzuata uygun çalışması ve iç ve dış yazışmaların sağlıklı yapılması yoluyla kurumun daha etkili ve verimli çalışmasına katkıda bulunmak.

S.H.2.1 Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde

tam olarak gerçekleştirilecektir.

S.H 2.2 Kent Konseyi’nin verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde

tam olarak gerçekleştirilecektir.

S.H.2.4 2019 yılı sonuna kadar Belediye Personeline ve Kent Halkına Yönelik Çalışmaların gerçekleşmesi

sağlanacaktır.

S.A.3 Kurumumuzda yürütülen tüm hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli lojistik destek hizmetlerini vermek.

S.H.3.1 Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım ihaleleri ve diğer satın almalarda kamu yararı gözetilecek ayrıca etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde

sürdürülmesi sağlanacaktır.

S.A.4 Belediyenin hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli

hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek.

S.H. 4.1 Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en

kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir.

S.A.12 Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi

oluşturmak.

S.H.12.2 Her yıl gelir artırıcı ve kayıpları önleyici faaliyetler uygulanacaktır.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planını hazırlayan ekip çalışanlarından alınan bilgi dahilinde; Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilen performans göstergelerine ölçülebilirliğin sağlanması bakımından stratejik planda yer verilmesi gerekmekte ise de, tekrara düşmemek adına bu hususların Performans Programında yer alacağı/aldığı düşüncesiyle hedeflere yönelik göstergelere yer verilmediği anlaşılmıştır.

Söz konusu tespitler Belediye Meclisimizin 17.10.2014 tarih ve 2014/116 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren Belediyemiz 2015-2019 Yılı Stratejik Planına ait olup, şu anda hazırlık sürecinde bulunduğumuz Belediyemiz 2020-2024 Yılı Stratejik Planında makamınızca belirlenen hata, eksiklik ve önerileriniz dikkate alınacaktır.

Belediyemiz 2020-2024 Yılı Stratejik Planı, 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Kamu İdarelerini de Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 2019 yılında yayınlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberine uygun olarak hazırlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiş olduğundan bu konuda önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.