MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Misyonun Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Belirlenmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Belediyenin 2015-2019 yılları stratejik planında belirlenen misyon, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı olarak belirlenmiştir.
 • Misyonun, kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını, hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlaması gerekirken, belediyenin misyonu bu kriterleri karşılamamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Belediyenin misyonunun, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na uygun olarak yeniden belirlenmesi.
 • Belediye, bulguya iştirak etmiş ve bulgu konusu hususa ilişkin işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlandığını ifade etmiştir.
 • Kamu İdaresi cevabında, bulguya iştirak edilmiş ve bulgu konusu hususa ilişkin işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlandığını ifade etmiştir.
 • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

2015-2019 Stratejik Planında belirlenen ve kamuoyuna bildirimi yapılan “Yaşanabilir bir Bayrampaşa için halkımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmak” misyonunun Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna aykırı bir şekilde belirlendiği görülmüştür.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2006 yılında çıkarılan ve belediyenin 2015-2019 yılı stratejik planının hazırlamasında dikkate alması gerektiği Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’ (2.sürüm) nun “Geleceğe Bakış” başlıklı bölümünün “Misyon Bildirimi” kısmında;

“Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dökümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur.

….

Misyon bildiriminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.

 • Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.

 • Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir.

 • Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir.

 • Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.” denilmiştir.

Ayrıca, kılavuzun ilgili kısmında Karayolları Genel Müdürlüğünün 2006-2010 yılları arasında belirlediği; “Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.” misyonu örnek olarak gösterilmiştir.

Yapılan bu açıklamalar doğrultusunda, 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen ve kamuoyuna bildirilen misyonunun; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını, kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünlerin neler olduğu sorularını açıklayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda tavsiye edilen hususlara riayet edilmek suretiyle işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bu doğrultuda işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanıldığı ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.