MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Maliyetlendirme Bölümüne Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda, “Maliyetlendirme” bölümüne yer verilmediği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı kurulamamıştır.
  • Maliyetlendirme yapılmadığı için politika tercihleri ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesi sağlanamamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Stratejik planlarda maliyetlendirme bölümüne yer verilmesi.
  • Maliyetlendirme yaparken, amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin maliyet tahminlerinin yanı sıra, bu maliyetleri karşılaştıracak kaynak tahminlerinin de belirlenmesi.
  • Maliyetlendirme sonuçlarının stratejik karar alma sürecinde kullanılması.

Rapor Metni

Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı bir şekilde, “Maliyetlendirme” bölümüne yer verilmediği görülmüştür.

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (2018 yılında yeni Yönetmelik yayımlanarak önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır) “Stratejik planların hazırlanması” başlıklı 9’uncu maddesinde; kamu idarelerinin stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlaması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümlerine dayanılarak, DPT tarafından Haziran 2006 tarihinde(2018 yılında 3’üncü sürümü yayımlanmıştır) 2’nci sürümü yayımlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzun amacı stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kılavuza göre kamu idarelerinin hazırlayacakları stratejik planda yer vermesi gereken başlıklardan biri de “Maliyetlendirme” bölümüdür. Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Hali hazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.

Bu doğrultuda Kütahya Belediyesi Stratejik Planı incelendiğinde, hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin maliyet tahminlerine ve bu maliyetleri karşılaştıracağı kaynak tahminlerine stratejik planda yer vermediği ve dolasıyla da stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantının kurulamadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgunuzda belirtilen Maliyetlendirme Bölümü, hazırlanacak 2020-2024 Stratejik Planında; bütçe ile bağlantılı olarak, amaç ve hedeflerimize yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile kaynak ihtiyaçları belirlenerek maliyetlendirme yapılacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup 2020-2024 dönemi stratejik planında bu hususa riayet edileceği ifade edilmiştir. Konunun izleyen yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.