MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Maliyet Tablosu ile Kaynak Tablosuna Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

– Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planı’nda tüm amaç ve hedeflerin karşılığı olan beş yıllık tahmini maliyetleri gösteren “maliyet tablosu” ile bu maliyetlerin karşılanacağı kaynakları gösteren “kaynak tablosu” bulunmamaktadır.
– Bu durum, karar alıcılara ve kamuoyuna yeterli bilgi sunulmaması ve stratejik amaç ve hedeflerin kurumun imkânları ile ilişkilendirilmesine imkan vermemektedir.

Temel Bulgular

– Kurum, 2015-2019 Stratejik Planı’nda maliyet tablosu ve kaynak tablosunu hazırlamamıştır.
– Bu nedenle, stratejik amaç ve hedeflerin maliyetleri ve karşılanacak kaynaklar konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamasını ve bütçelerini stratejik planlarına dayandırmasını zorunlu kılmaktadır.
– 2015-2019 döneminde uygulanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nun 6’ncı bölümünde, maliyetlendirme sürecinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– Belediyenin yeni dönem stratejik plan çalışmalarında maliyet tablosu ile kaynak tablosuna yer verilmesi önerilmektedir.
– Bu sayede, stratejik amaç ve hedeflerin maliyetleri ve karşılanacak kaynaklar konusunda yeterli bilgi sağlanacaktır.

Rapor Metni

Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planında tüm amaç ve hedeflerin karşılığı olan beş yıllık tahmini maliyetleri gösteren “maliyet tablosu” ile bu maliyetlerin karşılanacağı kaynakları gösteren “kaynak tablosu“na yer verilmemiştir.

5018 sayılı Kanunun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9’ncu maddesine göre kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

2015-2019 döneminde uygulanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun

“Maliyetlendirme” başlıklı 6’ncı bölümünde de;

“Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.” Denildikten sonra maliyetlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminlerinin yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine, hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılması öngörülmüştür. Kılavuzda yer alan 4 numaralı “maliyet tablosu” yardımıyla da planın 5 yıllık tahminin maliyetinin ortaya konacağı belirtilmiştir.

Kurumun Tablo 4’te belirtilen toplam maliyetleri, elde edeceği kaynaklarla karşılaştırması maksadıyla, yıllar itibariyle hangi kaynaklardan hangi gelirlerin elde edileceği hususundaki tahmini Tablo 5’te gösterilen kaynak tablosundan yararlanmak suretiyle gerçekleştirilebileceği ve öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmemesi halinde yapılabilecek düzenlemelerin neler olduğu da aynı bölümde açıklanmıştır.

Kılavuzun maliyetlendirmeye ilişkin bu açıklamalarına rağmen, stratejik planda

“Maliyet Tablosu” ve “Kaynak Tablosu” nun bulunmaması, kurumun öngördüğü stratejik

amaç ve hedeflerin maliyetleri hususunda hem karar alıcılara hem de kamuoyuna yeterli bilgi sunulmaması ve stratejik amaç ve hedeflerin kurumun imkânları ile ilişkilendirilmesine imkan vermeyecektir. Bu durum ise, kalkınma planları, programlar ile benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin tespit edilen misyon, vizyon stratejik amaçlar ve ölçülebilir performans hedeflerin ulaşılabilirliğine ilişkin güveni etkileyecektir.

Kamu idaresi cevabında; Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayacak olan yeni stratejik plan çalışmalarımızda bulgudaki tespit doğrultusunda kaynak tablosuna yer verilecektir.

Sonuç olarak Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planında tüm amaç ve hedeflerin karşılığı olan beş yıllık tahmini maliyetleri gösteren “maliyet tablosu” ile bu maliyetlerin karşılanacağı kaynakları gösteren “kaynak tablosu” na yer verilmemiştir. Kurum cevabında yeni dönem stratejik plan çalışmalarında bulgu konusu hatanın giderileceğini belirtmektedir. Stratejik planda maliyet tablosu ile kaynak tablosuna yer verilmemiş olması performans hedeflerine ulaşılabilirliğe ilişkin güveni etkileyecektir.