MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda İzleme ve Değerlendirme Bölümüne Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda “İzleme ve Değerlendirme” bölümüne yer verilmemiştir.
  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre, stratejik planlarda “İzleme ve Değerlendirme” bölümünün olması zorunludur.
  • İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
  • Değerlendirme, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
  • İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için, stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 26 Mayıs 2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (2. Sürüm, Haziran 2006)

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kütahya Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda “İzleme ve Değerlendirme” bölümüne yer verilmesi.
  • İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için, stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi.
  • Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması.

Rapor Metni

Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı bir şekilde, “İzleme ve Değerlendirme” bölümüne yer verilmediği görülmüştür.

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (2018 yılında yeni Yönetmelik yayımlanarak önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır) “Stratejik planların hazırlanması” başlıklı 9’uncu maddesinde; kamu idarelerinin stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlaması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümlerine dayanılarak, DPT tarafından Haziran 2006 tarihinde(2018 yılında 3’üncü sürümü yayımlanmıştır) 2’nci sürümü yayımlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzun amacı stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kılavuza göre kamu idarelerinin hazırlayacakları stratejik planda yer vermesi gereken başlıklardan biri de “İzleme ve Değerlendirme” bölümüdür. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur.

İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.

Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirir.

İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur.

Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacaktır.

Yukarıda bahsi geçen kılavuz hükümlerine aykırı bir şekilde, Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda izleme ve değerlendirme bölümüne yer verilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “İdaremizce yürütülen stratejik plan uygulaması sistematik olarak yıllık hazırlanan Faaliyet Raporlarında, Altı Aylık Mali Durum ve Beklentiler Raporlarında; ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, uygulama süreci ve uygulama sonuçları gibi kriterlerle izlenmekte olup, hazırlanacak 2020-2024 Stratejik Planının uygulama aşamasında İzleme ve Değerlendirme yapılarak sistematik olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup 2020-2024 dönemi stratejik planında bu hususa riayet edileceği ifade edilmiştir. Konu gelecek yıl denetimlerinde takip edilecektir.