MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda İzleme ve Değerlendirme Bölümüne Yer Verilmemesi

Rapor Özet

  • Stratejik planda “İzleme ve Değerlendirme” bölümü yer almamaktadır.
  • Stratejik planlamaya ilişkin yönetmelik ve kılavuzlar, izleme ve değerlendirme bölümünün stratejik planda yer alması gerektiğini hükmetmektedir.
  • Belediye cevabında, yeni hazırlanmakta olan 2020-2024 Stratejik Planında izleme ve değerlendirme bölümüne yer verileceği ifade edilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, yeni hazırlanmakta olan 2020-2024 Stratejik Planında izleme ve değerlendirme bölümüne yer vermesi gerekmektedir.
  • Izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Bu bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Rapor Metni

Konak Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı bir şekilde, “İzleme ve Değerlendirme” bölümüne yer verilmediği görülmüştür.

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Stratejik planların hazırlanması” başlıklı 9 uncu maddesinde; kamu idarelerinin stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlaması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümlerine dayanılarak, DPT tarafından Haziran 2006 tarihinde güncel 2 nci sürümü yayımlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzun amacı stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kılavuza göre kamu idarelerinin hazırlayacakları stratejik planda yer vermesi gereken başlıklardan biri de “İzleme ve Değerlendirme” bölümüdür. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur.

İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.

Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir.

Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirir.

İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacaktır.

Yukarıda bahsi geçen Kılavuz hükümlerine aykırı bir şekilde, Konak Belediyesi 2015-

2019 Stratejik Planı’nda izleme ve değerlendirme bölümüne yer verilmediği görülmüştür

Kamu idaresi cevabında; Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında, izleme ve değerlendirme bölümüne yer verilmesi kriterine uyulacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında, izleme ve değerlendirme bölümüne yer verilmesi kriterine uyulacağı ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.