MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Bir Önceki Stratejik Plana İlişkin Değerlendirmelere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye, 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’da, önceki dönem stratejik planındaki hedef ve göstergelerin başarı ve başarısızlık nedenlerine ilişkin özet değerlendirmeye yer vermemiştir.
  • Belediye, 2011 ve 2015 tarihli Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’de yer alan hükümlerin o anki mevzuatta bulunmaması nedeniyle Stratejik Plan’da bu değerlendirmeye yer vermediğini belirtmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ
  • 2019 yılında çıkarılan Belediyeler İçin T.C. Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planlama Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, 2015-2019 dönemine ilişkin Stratejik Plan’ının hazırlık aşamasında o anki mevzuatta bulunan hükümleri esas alarak Stratejik Planı hazırlaması gerektiği, yani İdarenin bu konuda takdir yetkisinin olmadığı düşünülmektedir.
  • Belediye, önceki dönem stratejik planındaki hedef ve göstergelerin başarı ve/veya başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirmeyi, izleyen dönem Stratejik Planı’na eklemelidir.

Rapor Metni

28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’in “Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması Gereken Genel Hususlar” başlıklı kısmında,

“İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idareleri için, yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirme bölümüne yeni hazırlanacak plan içinde yer verilecektir. Bir önceki plandan temel farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanacaktır.”

denilmektedir.

Bahse konu olan hüküm uyarınca, önceki dönem stratejik planında yer alan hedef ve göstergelerin başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirmenin mevcut stratejik planda sunulması gerekmektedir.

Yapılan incelemede Belediyenin bahse konu değerlendirmeye, 2015 – 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’da yer vermediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “2011 ve 2015 yılı Tebliğlerinde bu hususa yer verilmiş, ancak 2018 Tebliğinde bu husus yer almamıştır. 2019 yılında çıkarılan Belediyeler İçin

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Stratejik Planlama Rehberi’nde ise bu husus yeniden yer almış bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, bu konuda tam bir istikrar oluşturulamamaktadır. Bu nedenle, 2015 – 2019 Stratejik Plan çalışmalarında öncelikle bir önceki stratejik planın değerlendirmesi yapılarak belediye meclisimize konu ile ilgili sunum yapılmış ancak planda buna yer verilmesinin gerekli olmadığı değerlendirilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak 2011 ve 2015 tarihlerinde yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’de önceki dönem stratejik planında yer alan hedef ve göstergelerin başarı ve/veya başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirmeye, izleyen dönem Stratejik Planında yer verilmesi gerektiği hususu belirtilmiştir. Dolayısıyla İdarenin 2015 – 2019 dönemine ilişkin Stratejik Planı’nın hazırlık aşamasında o anki mevzuatta bulunan hükümleri esas alarak Stratejik Planı hazırlaması gerektiği, yani İdarenin bu konuda takdir yetkisinin olmadığı düşünülmektedir.