MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Bir Önceki Dönem Stratejik Planına İlişkin Değerlendirmelere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

  • 2015-2019 Stratejik Planında, bir önceki dönemin stratejik planına ilişkin gerçekleşmeleri içeren özet değerlendirmeye yer verilmemiştir.
  • İlgili Tebliğ’e göre Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planında bir önceki dönem Stratejik Planına ilişkin hedef ve göstergelerin başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirmeye yer vermesi gerekmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında; “Bulguda tavsiye edilen hususlara riayet edilmek suretiyle işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.” denilmektedir.
  • Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bu doğrultuda işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanıldığı ifade edilmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

2015-2019 Stratejik Planında, bir önceki dönemin stratejik planına ilişkin gerçekleşmeleri içeren özet değerlendirmeye yer verilmediği görülmüştür.

28 Temmuz 2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’in (Sıra No: 1) “Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması Gereken Genel Hususlar” başlıklı kısmında “İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idareleri için, yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı

ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirme bölümüne yeni hazırlanacak plan içinde yer verilecektir. Bir önceki plandan temel farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanacaktır.” denilmektedir.

2015-2019 Stratejik Planında; bir önceki dönem uygulanmış stratejik plan dönemine ilişkin gerçekleşmelerin özet değerlendirmesine yer verilmediği görülmüş olup, İlgili Tebliğ’e göre Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planında bir önceki dönem Stratejik Planına ilişkin hedef ve göstergelerin başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirmeye yer vermesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda tavsiye edilen hususlara riayet edilmek suretiyle işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bu doğrultuda işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanıldığı ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.