MEHMET BALiOGLU

Stratejik Planda Belirlenen Bazı Performans Göstergelerinin Ölçülebilir Nitelikte Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

* 2015-2019 Stratejik Planında yer alan hedeflere yönelik performans göstergeleri ölçülebilir şekilde belirlenmemiştir.

Temel Bulgular

* İdare tarafından belirlenen bazı performans göstergeleri somut ölçülebilir bir nitelikte olmadığından, gösterge olmaya uygun değildir.
* Stratejik planda yer alan hedeflerin ne ölçüde başarılı olup olmadığına ilişkin olarak yapılacak değerlendirmenin sağlıklı olabilmesi adına, performans göstergelerinin spesifik ve ölçülebilir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* 2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayımlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, stratejik planda belirlenen hedeflerin ölçülebilir olması gerektiğini belirtmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Kamu idaresinin, belirlenen performans göstergelerini spesifik ve ölçülebilir şekilde revize ederek, stratejik planının hedeflerine ulaşmada ne ölçüde başarılı olduğunu değerlendirmesi önerilmektedir.

* Kamu idaresi, bulgu konusu hususa iştirak etmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlandığı ifade edilmiştir.

Rapor Metni

2015-2019 Stratejik Planının incelenmesi neticesinde, belirlenen hedeflere ilişkin ölçülebilir somut kriterler sunması gereken performans göstergelerinin ölçülebilecek şekilde belirlenmediği görülmüştür.

2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayımlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda, stratejik planda belirlenen hedefler için amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar denilmiş ve hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gerektiği açıklanmıştır.

İlgili Kılavuzda performans göstergelerinin gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaştığının ortaya konulmasında kullanılacağı dile getirilmiştir. Bu itibarla, belirlenecek olan performans göstergelerinin sonuçların istenilen ve arzulanan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı gösterir nitelikte olması gerektiği ortadadır. Ancak, idare tarafından belirlenen bazı göstergelerin somut ölçülebilir bir nitelikte olmadığı ve bu anlamda gösterge olmaya uygun olmadığı yapılan incelememizde değerlendirilmiştir. Bu anlamda idarenin spesifik ve ölçülebilir nitelikte olmayan bazı performans göstergeleri aşağıdaki tabloda örnek olarak gösterilebilir.

Tablo 1: Ölçülebilir Nitelikte Olmayan Bazı Performans Göstergeleri

Hedef

Performans Göstergesi

Toplumu afetlere karşı bilgilendirmek.

Her yıl afetler ile ilgili topluma kitapçık ve broşür dağıtmak

Kurumda stajyer personel çalıştırmak.

Her yıl gelen başvuruları değerlendirmek uygun görülenleri almak

Belediye hizmetlerinin kesintisiz ve sürekliliğini sağlamak için iç süreçlerin etkinliğini artırmak

Belediye hizmetlerinin kesintisiz ve sürekliğini sağlamak için iç süreçler ile ilgili hazırlanan planları zamanında gerçekleştirmek

Hizmet binalarını iyileştirmek ve güvenliği sağlamak

Her yıl hizmet binalarını yenileme ve güvenlik planlarını gerçekleştirmek

Mevzuatın takibi ve kurum içinde ihtiyaç duyanlara kolayca ulaşabilecekleri sistemler kurmak ve hukuki davaları takip etmek

Her yıl hazırlanan hukuk bilgi paylaşım sistem planlarını gerçekleştirmek ve hukuksal davaları takip etmek

Sonuç olarak, Stratejik planda yer alan hedeflerin ne ölçüde başarılı olup olmadığına ilişkin olarak yapılacak değerlendirmenin sağlıklı olabilmesi adına belirlenen performans göstergelerinin spesifik ve ölçülebilir şekilde belirlenerek ortaya konması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda tavsiye edilen hususlara riayet edilmek suretiyle işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bu doğrultuda işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanıldığı ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.