MEHMET BALiOGLU

Stratejik Hedeflerin Zaman Çerçevesinin Belirli Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgu

  • Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’ndaki stratejik hedefler, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre zaman çerçevesi belli olma özelliğini taşımıyor.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 26179 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kütahya Belediyesi’nin stratejik hedeflerini zaman çerçevesi belli olacak şekilde revize etmesi öneriliyor.

Rapor Metni

Kütahya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer verilen stratejik hedeflerin, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı bir şekilde, zaman çerçevesi belli olma özelliğini taşımadıkları görülmüştür.

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (2018 yılında yeni Yönetmelik yayımlanarak önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır) “Stratejik planların hazırlanması” başlıklı 9’uncu maddesinde; kamu idarelerinin stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlaması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümlerine dayanılarak, DPT tarafından Haziran 2006 tarihinde (2018 yılında 3’üncü sürümü yayımlanmıştır) 2’nci sürümü yayımlanan Kamu

İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzun amacı stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir. Kılavuza göre hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Stratejik hedeflerin taşıması gereken özellikler şunlardır:

  • Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.

  • Ölçülebilir olmalıdır.

  • İddialı olmalı, fakat imkânsız olmamalıdır.

  • Sonuca odaklanmış olmalıdır.

  • Zaman çerçevesi belli olmalıdır.