MEHMET BALiOGLU

Stratejik Hedeflerin Zaman Çerçevesi Belli Olma Özelliğini Taşımaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

 • Konak Belediye Stratejik Planı’nda yer alan stratejik hedeflerin zaman çerçevesi yok.
 • Hedeflerin zaman çerçevesini belirtmemesi nedeniyle, stratejik plan dönemi içinde herhangi bir yılda hedefin ne kadarına ulaşıldığını tespit etme imkanı yok.
 • Bunun sonucu olarak stratejik planla ilgili olarak bir ölçüm ve değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı düşünülüyor.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete)
 • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Devlet Planlama Teşkilatı, Haziran 2006)

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

 • Yeni hazırlanmakta olan 2020-2024 Stratejik Planında, stratejik hedeflerin zaman çerçevesi belli olma özelliğini taşıması kriterine uyulması.
 • Hedefleri ölçülebilir, ulaşılabilir ve zaman sınırlı hale getirmek için stratejik planlama kılavuzundan yararlanılması.

Rapor Metni

Konak Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer verilen stratejik hedeflerin, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na aykırı bir şekilde, zaman çerçevesi belli olma özelliğini taşımadıkları görülmüştür.

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Stratejik planların hazırlanması” başlıklı 9 uncu maddesinde; kamu idarelerinin stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlaması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından Haziran 2006 tarihinde güncel 2 nci sürümü yayımlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzun amacı stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kılavuza göre hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Stratejik hedeflerin taşıması gereken özellikler şunlardır:

 • Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.

 • Ölçülebilir olmalıdır.

 • İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.

 • Sonuca odaklanmış olmalıdır.

 • Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

Kamu kurumları orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için mevzuatta öngörüldüğü üzere stratejik plan hazırlamaları gerekmektedir. İlgili idareler ulaşmak istedikleri hedefleri zaman çerçevesini oluşturarak stratejik planlarında belirtirler. Konak Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planını oluşturduğu ve stratejik hedeflerini belirlediği; fakat stratejik plan içerisinde belirtilen hedeflerin yıllar itibariyle hangi noktaya ulaşılmak istendiğini belirtmediği görülmüştür. Kılavuza göre hedefler, istenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabileceğini yanıtlayacak nitelikte olmalıdır. Hedeflerin zaman çerçevesinin belirtilmemesi nedeniyle, stratejik plan dönemi içinde herhangi bir yılda hedefin ne kadarına ulaşıldığını tespit etme imkanı bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak stratejik planla ilgili olarak bir ölçüm ve değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı düşünülmektedir

Kamu idaresi cevabında; Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında, stratejik hedeflerin zaman çerçevesi belli olma özelliğini taşıması kriterine uyulacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında, stratejik hedeflerin zaman çerçevesi belli olma özelliğini taşıması kriterine uyulacağı ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.