MEHMET BALiOGLU

Stratejik Hedef ve Göstergelerden Bazılarının Ölçülebilir Şekilde İfade Edilmemesi

Rapor Özet

  • Stratejik planda, bazı amaçlar ve göstergeler ölçülebilir şekilde belirlenmemiştir.
  • Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile ölçülebilir performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
  • 2015-2019 döneminde uygulanan, Kamu idareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “E- Hedefler” başlıklı bölümünde; hedef, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaç olarak tanımlanmıştır.
  • Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen stratejik hedefler için ölçülebilir ifadeler kullanılmamıştır.
  • Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile ölçülebilir performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
  • Kamu idaresi cevabında; Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayacak olan yeni stratejik plan çalışmalarımızda bulgudaki tespit doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır.
  • Sonuç olarak Kamu idaresi yeni dönem stratejik plan çalışmalarında bulguda belirtilen hataların giderileceğini belirtmektedir.
  • Stratejik planların, yıllık amaç ve hedefler ile ölçülebilir performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir. Oysa, stratejik hedef ve göstergelerin bazıları için bu kriter sağlanmamıştır.

Rapor Metni

Stratejik planda, bazı amaçlar ve göstergeler ölçülebilir şekilde belirlenmemiştir.

5018 sayılı Kanunun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9’ncu maddesine göre kamu idareleri; stratejik planlarını, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla hazırlarlar. Kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

2015-2019 döneminde uygulanan, Kamu idareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “E- Hedefler” başlıklı bölümünde; hedef, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaç olarak tanımlanmış; hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerektiği belirtilmiştir. Kılavuz’un “F- Performans Göstergeleri” başlıklı bölümünde; hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gerektiği ve performans göstergelerinin de ölçülebilirliğinin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Belediyenin 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen stratejik hedefler için ölçülebilir ifadeler ve ölçmeye imkân verecek sayı, tarih, oran vb. kullanılmamıştır. Stratejik hedefler için belirlenen performans göstergelerde içerik olarak ölçülebilir ifadeler kullanılmışsa da aşağıda örneklerde olduğu gibi kıyaslama yapmaya imkân verecek sayı, oran kullanılmamıştır. Dolayısıyla bazı göstergeler ölçülebilirlik kriterini karşılamamaktadır.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile ölçülebilir performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

STRATEJİK AMAÇ 3

Şehrimizin fiziki ve sosyal altyapı çalışmalarının yapılması, sosyo- ekonomik sınıflar arasında hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir anlayışla yürütülmesi, Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı

projelerin/tesislerin yapılması ve hayata geçirilmesini sağlamak

HEDEF 3.1

Fen ve sanat yapıları ile imar yollarının standartlara uygun bir biçimde bakımı, onarımı ve imalatlarının yapılması, imar durumlarına göre yeni

imar yollarının açılarak vatandaşın hizmetine sunulmasını sağlamak

İşin Yapım Süreci

2015-2019 Plan Dönemi

HEDEF 3.2

İlçenin muhtelif mahallelerinde her türlü inşaat çalışmalarının yapılması işleri ile çevre düzenleme çalışmalarında, yol betonlama işlerinde ve perde duvar yapımında kullanılmak üzere C 20-25 Hazır

Beton malzemesinin alımının yapılmasını sağlamak.

İşin Yapım Süreci

2015-2019 Plan Dönemi

HEDEF 3.3

İlçenin muhtelif mahallelerinde imar yolu kenarında yaya yolu kaldırımı yapımı, imar yolu düzenleme çalışmaları ile çevre düzenleme işlerinin yapımında beton kilit parke döşeme ve beton bordür döşeme

yapılmasını sağlamak.

Kamu idaresi cevabında; Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayacak olan yeni stratejik plan çalışmalarımızda bulgudaki tespit doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır.

Sonuç olarak Kamu idaresi yeni dönem stratejik plan çalışmalarında bulguda belirtilen hataların giderileceğini belirtmektedir. Stratejik planların, yıllık amaç ve hedefler ile ölçülebilir performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir. Oysa, stratejik hedef ve göstergelerin bazıları için bu kriter sağlanmamıştır.