MEHMET BALiOGLU

Stoklanması Mümkün Olan Ve Acil Durumlara Münhasır Olmayan Tıbbi Sarf Malzemelerinin Doğrudan Temin İle Alınması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesinde stoklanması mümkün olan ve acil olmayan tıbbi sarf malzemeleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/f maddesi kapsamı dışında doğrudan temin ile alınmıştır.
  • Alınan malzemelerin alım tarihlerinde stokta mevcutlarının olduğu ve aylarca stoklarda bekletildiği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 5
  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22/f

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Stoklanması mümkün olan ve acil olmayan tıbbi sarf malzemelerinin açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile daha rekabetçi bir ortam sağlanarak temin edilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesinde stoklanması

mümkün olan ve acil durumlara münhasır olmayan tıbbi sarf malzemelerinin 4734 Saylı Kamu İhale Kanunu’nun 22/f maddesi kapsamında doğrudan temin ile alındığı görülmüştür.

4734 Saylı Kamu İhale Kanunu’nun 22/f maddesine göre özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile yapılabilir. Ancak hastaneye 22’nci maddenin (f) bendi kapsamında alımı yapılan malzemelerin alım tarihlerinde stokta mevcutlarının olduğu, alınan malzemelerin aylarca stoklarda beklediği fatura ve stok kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine göre idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuldür.

Hastanenin içinde bulunduğu mali durum nedeniyle yapılan açık ihalelere katılım olmaması ya da yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif sunulması, bir sonraki yapılacak açık ihale usulü alım süreci göz önünde bulundurularak, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan kesintisiz sürdürülebilmesi, insan sağlığı ve yaşamının ihmal edilemez oluşu nedenleriyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/f bendi uyarınca Doğrudan Temin usulü ile alınmak zorunda kalınmış olabileceği düşünülse de ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak idarelerin sorumluluğundadır.

Her ne kadar mali durum nedeniyle stoklanması mümkün olan ve acil durumlara münhasır olmayan tıbbi sarf malzemeleri doğrudan temin yönetimiyle alınmış olsa da, malzemelerin açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile daha rekabetçi bir ortam sağlanarak temin edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.