MEHMET BALiOGLU

Sözleşmeli Personel İçin İşsizlik Sigortası Primi Ödenmesi

Rapor Özet

Ana konu

* Belediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan sözleşmeli personel için işsizlik sigortası primi ödüyor.

Temel bulgular

* 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar işsizlik sigortası kapsamında değil.
* 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personel hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda doğrudan 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtiliyor.
* Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan söz konusu kişiler için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik sigortası primi ödenmesinin mevzuata göre dayanaksız.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

* 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
* 5393 sayılı Belediye Kanunu

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

* Kamu idaresinin, denetim raporundaki hususlara uyması ve 2018 yılında yapılan işsizlik primi ödemeleri ile ilgili olarak SGK ile iletişim kurması gerekiyor.

Rapor Metni

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan sözleşmeli personel için işsizlik sigortası primi ödendiği görülmüştür.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun; ‘İşsizlik Sigortası’ başlıklı 46 ncı maddesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanların bu kanun kapsamında olmadığı açıkça belirtilmiştir.

Mezkur Kanunun ‘İşsizlik Sigortası Primleri ile Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler’ başlıklı 49 uncu maddesinde ise işsizlik sigortası primi işçi payının %1 ve işveren payının %2 olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, ücretlerini “net tutar” üzerinden imzalanan sözleşmeye dayalı olarak alan sözleşmeli personel için, Belediye %3 oranında işsizlik sigortası primi ödemektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinde ise; belediyelerde 5393 sayılı kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan personel hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda doğrudan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personellerin 657 sayılı Kanun kapsamında olduğu görülecektir. Dolayısıyla 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan söz konusu kişiler için 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik sigortası primi ödenmesinin mevzuata uyar bir yanı yoktur.

Söz konusu tutar 2018 yılının ilk 11 ayında 25.225,34-TL olarak gerçekleşmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Denetim Raporundaki hususlara uyulacağı ve 2018 yılında yapılan işsizlik primi ödemeleri ile ilgili olarak SGK ile iletişim kurulduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını, gerekli işlemleri yaptığını ve yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.