MEHMET BALiOGLU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Düzenlenen Asgari Nitelikleri Taşımayan Personel Çalıştırılması

Rapor Özet

h3>Ana konu ve temel bulgular

 • Belediyede Programcı kadrosunda çalışan sözleşmeli personelin, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirlenen asgari niteliklere sahip olmadığı tespit edildi.
 • Söz konusu personelin en az D düzeyinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olması gerektiği halde bu şartı taşımadığı görüldü.

h3>Yasal ve düzenleyici çerçeve

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

 • Belediyenin, söz konusu sözleşmeli personelin Programcı kadrosunda çalıştırılmasına ilişkin işlemini iptal etmesi ve bu pozisyon için gerekli nitelikleri taşıyan bir personel istihdam etmesi önerilmektedir.
 • Kamu idarelerinin, sözleşmeli personel çalıştırırken yasal ve düzenleyici çerçevede belirlenen şartlara uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Rapor Metni

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın birinci maddesinde bu esasların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı,

Mezkur Esaslar’ın 15’inci maddesinde Esaslara, Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) Sayılı Cetvel eklendiği, bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonlarının kullanılamayacağı, kurumların söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere hizmetin gereği olarak ilave nitelikler belirleyebilecekleri,

Söz konusu Esaslar’ın “Sınav şartı” başlıklı ek 2’nci maddesinde ise, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı,

hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümlerinden anlaşıldığı üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından olan belediyeler, Esaslar’ın ek 2’nci maddesi gereğince istihdam edeceği personelin hizmete alınması açısından Esaslar’ın ek 2’nci maddesine tabi olmayacak, Esaslar’daki diğer tüm hükümlere uygun hareket edeceklerdir.

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) Sayılı Cetvelde yer alan Programcı kadrosu için öngörülen asgari niteliklerin,

 1. Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya,

 2. En az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya,

 3. Bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak

olduğu ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, Belediyede Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Programcısı Kurs Bitirme Belgesine sahip, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesinden mezun olan ve Programcı kadrosunda çalışan sözleşmeli personelin en az D düzeyinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olması gerektiği halde olmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da düzenlenen asgari nitelikleri taşımayan personel çalıştırılması ile ilgili bölüm incelenmiş olup, Belediyemizde programcı kadrosunda çalıştırılan sözleşmeli personel Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te unvan değişikliği sureti ile atanacak personelde aranacak özel şartlar (f) bölümünde programcı kadrosuna atanabilmek için;

-Bilgisayar Programcılığı alanında en az iki yıllık üniversite mezunu olmak,

-En az iki programı dilini bildiğini belgelemek şartları istenmektedir.

Programcı kadrosunda çalıştırılan personelimiz 4 yıllık (üniversite) lisans mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar Programcılığı kurs bitirme belgesi bulunmaktadır. Personelin diploma ve kurs bitirme belgeleri sözleşmesinin ekinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Tarafımıza olumsuz bir dönüş yapılmamıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde, Yönetmelik’in amacının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu, “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde ise bu Yönetmelik’in il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından, 5’inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsadığı hükme bağlanmıştır. Öte yandan Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın birinci maddesinde bu esasların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı hususu düzenlenmiştir.

İdare cevabında Belediye tarafından Programcı pozisyonunda istihdam edilen sözleşmeli personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirlenen şartları taşıdığı belirtilse de bahsi geçen Yönetmelik mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Dolayısıyla Belediyede Programcı pozisyonunda çalışan sözleşmeli personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirlenen şartlara değil, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirlenen şartlara sahip olması gerekmektedir. Bulgu konusu olan sözleşmeli personelin de bu Esaslar’da belirlenen asgari niteliklere sahip olmadığından Programcı pozisyonunda çalıştırılmasının hukuken mümkün olmadığı düşünülmektedir.