MEHMET BALiOGLU

Sözleşmelere Bağlanarak Girişilen Taahhütlere İlişkin Taahhüt Kartlarının Tutulmaması ve Taahhüt Hesaplarının Kullanılmaması

Rapor Özet

  • Sözleşmeye dayalı taahhütlerin taahhüt kartlarına kaydedilmediği ve 920-Gider Taahhütleri Hesabı ile 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına işlenmediği tespit edilmiştir.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 450’nci maddesine göre; 920 hesabı, taahhütlerin sözleşme tarihinden itibaren yılı içinde yerine getirilmeyen, ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olan sözleşmeler üzerinden girişilen taahhütlerini; 921 hesabı ise, 920 hesabında izlenen taahhütlerden yerine getirilenlerin sözleşme fiyatlarını göstermek için kullanılacaktır.
  • Yönetmelik’in 449’uncu maddesine göre ise; gerek yılı için geçerli, gerekse ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, bunlara yapılan ilaveler ve fiyat farkı tutarları ile taahhüdün yerine getirilmesi dolayısıyla nakden veya mahsuben yapılan hakediş ödemeleri ve bu ödemelerden yapılan kesintiler, taahhüt tutarından yapılan eksiltmeler, kısmen veya tamamen bozulan sözleşmelere ilişkin taahhütler ve diğer bilgiler için taahhüt kartı düzenleneceği ve yapılan işlemlerin buraya kaydedileceği belirtilmiştir.
  • 920-Gider Taahhütleri ve 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarının kullanılması ile taahhüt kartının düzenlenmesi, İdare tarafından girişilen taahhütlerin takibi ile bütçe ve nakit planlaması açısından önemlidir.
  • İdarenin hesap ve işlemleri incelendiğinde, 2 adet yapım ihalesine ilişkin sözleşme yapıldığı, bu sözleşmelerde toplamda 1.107.273,23 TL taahhütte bulunulduğu, ancak söz konusu taahhüt tutarlarının 920-Gider Taahhütleri Hesabı ile 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına kaydedilmediği ve bu işlere ilişkin taahhüt kartının düzenlenmediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak muhasebenin bilgi verme ve izleme fonksiyonunu yerine getirmek üzere sözleşmeye bağlanmak suretiyle girişilen taahhütlerinin 920 ve 921 numaralı hesapların kullanılması suretiyle muhasebeleştirilmesi ve düzenlenecek olan taahhüt kartlarına kaydedilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Sözleşmeye dayanılarak girişilen taahhütlere ilişkin taahhüt kartlarının tutulmadığı ve bu taahhütlerin 920-Gider Taahhütleri Hesabı ile 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına kaydedilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 450’nci maddesinde; 920-Gider Taahhütleri Hesabının, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in 449’uncu maddesinde ise; gerek yılı için geçerli, gerekse ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, bunlara yapılan ilaveler ve fiyat farkı tutarları ile taahhüdün yerine getirilmesi dolayısıyla nakden veya mahsuben yapılan hakediş ödemeleri ve bu ödemelerden yapılan kesintiler, taahhüt tutarından yapılan eksiltmeler, kısmen veya tamamen bozulan sözleşmelere ilişkin taahhütler ve diğer bilgiler için taahhüt kartı düzenleneceği ve yapılan işlemlerin buraya kaydedileceği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre, 920-Gider Taahhütleri ve 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarının kullanılması ile taahhüt kartının düzenlenmesi, İdare tarafından girişilen taahhütlerin takibi ile bütçe ve nakit planlaması açısından önemlidir. Söz konusu hesapların kullanılmaması hem Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil etmekte, hem de İdare tarafından girişilen taahhütlerin sağlıklı bir şekilde takip edilmesine engel olmaktadır.

İdarenin hesap ve işlemleri incelendiğinde, 2 adet yapım ihalesine ilişkin sözleşme yapıldığı, bu sözleşmelerde toplamda 1.107.273,23 TL taahhütte bulunulduğu, ancak söz konusu taahhüt tutarlarının 920-Gider Taahhütleri Hesabı ile 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına kaydedilmediği ve bu işlere ilişkin taahhüt kartının düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, muhasebenin bilgi verme ve izleme fonksiyonunu yerine getirmek üzere sözleşmeye bağlanmak suretiyle girişilen taahhütlerinin 920 ve 921 numaralı hesapların kullanılması suretiyle muhasebeleştirilmesi ve düzenlenecek olan taahhüt kartlarına kaydedilmesi gerekmektedir.