MEHMET BALiOGLU

Sözleşme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Kiracıların Sözleşmelerinin Feshedilmemesi ve İhale Yasaklısı Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin taşınmazı kiralayıp sözleşme imzalayan kiracıların belirlenen kira tutarlarını ödememesine rağmen sözleşmelerinin feshedilmeyip bu kişilerin ihale yasaklısı yapılmadığı tespit edildi.

Temel Bulgular

  • Belediyenin gerçekleştirmiş olduğu kiralama işlemleri incelendiğinde, 94 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanun’a göre kiraya verildiği görülmüş olup
  • 6 adet kiracının sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen kiracıların sözleşmelerinin feshedilmesi ve ihale yasaklısı yapılması gerekmektedir.

Kamu İdaresi cevabında, bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup belirtilen öneri doğrultusunda işlemlere başlanacağı ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Belediyenin taşınmazı kiralayıp sözleşme imzalayan kiracıların belirlenen kira tutarlarını ödememesine rağmen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre sözleşmelerinin feshedilmeyip bu kişilerin ihale yasaklısı yapılmadığı görülmüştür.

2886 sayılı Kanun’un “Müteahhit veya müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması” başlıklı 62’nci maddesinde:

Sözleşme yapıldıktan sonra 63’üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.” denilmektedir.

İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama başlıklı 84’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise;

“Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete’de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiracılar hakkında Kanunun 62’nci maddesine göre kesin teminatın gelir kaydedilmesine karar verilip sözleşmesi fesih edilerek alacaklar için icra yoluna başvurulmaktadır. Aynı zamanda kiracının kira taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesine bağlı olarak 2886 sayılı Kanun’un 84’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre ilgili kişilerin ihale yasaklısı yapılması gerekmektedir.

Belediyenin gerçekleştirmiş olduğu kiralama işlemleri incelendiğinde, 94 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanun’a göre kiraya verildiği görülmüş olup 6 adet kiracının sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen kiracıların hem sözleşmelerinin feshedilmesi hem de ihale yasaklısı yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda bahsedildiği üzere, kira sözleşmelerinde belirtilen bedelleri ödemeyerek sözleşme ve şartname hükümlerini yerine getirmeyen kiracılara borçlarını ödemeleri hususunda son ihtar yazısı gönderilerek, kendilerine verilen süre içerisinde borçlarını ödememeleri halinde, sözleşmeleri feshedilerek ihale yasaklısı olmaları yönünde gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup belirtilen öneri doğrultusunda işlemlere başlanacağı ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.