MEHMET BALiOGLU

Sözleşme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Kiracıların İhale Yasaklısı Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İdarenin taşınmaz kiracılarından bazıları sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemelerine rağmen ihale yasaklısı yapılmamıştır.
  • 5480 parselde yer alan 4 adet kiralık yerinin kiracısı ve 1284 ada 9 parselde yer alan kiralık yerinin kiracısının sözleşmeleri feshedilmiş, ancak ihale yasaklısı yapılmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2886 sayılı Kanunun 62. maddesi: İdare, sözleşmeyi feshettiği hallerde ihale yasaklısı uygulamaması gerektiği belirtilmiştir.
  • 2886 sayılı Kanunun 84. maddesinin üçüncü fıkrası: İhaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hükmü düzenlenmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracıların sözleşmelerini feshedip, teminatlarını gelir kaydettikten sonra ayrıca bu kiracıları ihale yasaklısı yapması gerektiği düşünülmektedir.
  • Kamu idaresi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yasaklama işlemleri için araştırma-hazırlık işlemlerinin tamamlandığını ve bundan sonraki ihale ve kiralama süreçlerinde yasaklatma için gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etmiştir.

Rapor Metni

İdarenin taşınmaz kiracılarından bazılarının sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle sözleşmeleri feshedilmiş olmasına rağmen, ihale yasaklısı yapılmadıkları tespit edilmiştir.

2886 sayılı Kanun’un “Müteahhit veya müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olmasıbaşlıklı 62 nci maddesinde, “Sözleşme yapıldıktan sonra 63’üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.”, denilmiş ve İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama başlıklı 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da, “Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete’de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.” hükmü düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede; İdarenin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5480 parselde yer alan 4 adet kiralık yerinin kiracısı ve yine 1284 ada 9 parselde yer alan kiralık yerinin kiracısının sözleşmelerini feshetmiş olmasına karşın, bu kiracıların ihalelere

katılmaktan yasaklanması ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı görülmüştür. İdarenin yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracıların sözleşmelerini feshedip, teminatlarını gelir kaydettikten sonra ayrıca bu kiracıları ihale yasaklısı da yapması gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yasaklama işlemleri için araştırma-hazırlık işlemleri tamamlanmış olup; bundan sonraki ihale ve kiralama süreçlerinde yasaklatma için gerekli işlemler yapılacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir. Konu, gelecek yıl denetimlerinde takip edilecektir.