MEHMET BALiOGLU

Sözleşme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Kiracıların İhale Yasaklısı Yapılmaması

Rapor Özet

 • Ana Konu: Kira sözleşmesi imzalayan kişilerin sözleşmede belirlenen kira tutarlarını ödememesi nedeniyle sözleşmenin fesih edilerek kesin teminatın gelir kaydedilmesine karşın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84 üncü maddesine göre işlem yapılmadığı.
 • Temel Bulgular:
  • 2886 sayılı Kanun’un 62’nci maddesine göre, sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 günlük süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.
  • 2886 sayılı Kanun’un 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete’de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.
  • Kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteri (kiracı) hakkında Kanunun 62’nci maddesine göre kesin teminatın gelir kaydedilmesine karar verilerek alacaklar için icra yoluna başvurulmaktadır. Ancak eylem taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme olduğuna göre 2886 sayılı Kanun’un 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre de işlem yapılması gerekir.
 • Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
 • Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:
  • Sözleşme hükmüne uymadığı gerekçesiyle sözleşmesi fesih edilen kişilerle ilgili 2886 sayılı Kanun’un 62’nci madde hükmünün yanında 84 üncü maddesinin üçüncü fıkra hükmünün de uygulanması sağlanmalıdır.

Kamu idaresi cevabında; bulgu konusu hususa iştirak edildiği, bulguda belirtilen bir kısım işlemin tesis edildiği bazı işlemlerin ise yakın zamanda yerine getirileceği belirtilmiştir. Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yaptığını/yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Taşınmazı kiralayıp sözleşme imzalayan kişilerin sözleşmede belirlenen kira tutarlarını ödememesi nedeniyle sözleşmenin fesih edilerek kesin teminatın gelir kaydedilmesine karşın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84 üncü maddesine göre işlem yapılmadığı görülmüştür.

2886 sayılı Kanun’un “Müteahhit veya müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması” başlıklı 62’nci maddesinde, “Sözleşme yapıldıktan sonra 63’üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.”, denilmiş ve İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama başlıklı 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da, “Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu

kararlar Resmi Gazete’de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.” düzenlemesi yapılmıştır. Kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteri (kiracı) hakkında Kanunun 62’nci maddesine göre kesin teminatın gelir kaydedilmesine karar verilerek alacaklar için icra yoluna başvurulmaktadır. Ancak eylem taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme olduğuna göre 2886 sayılı Kanun’un 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre de işlem yapılması gerekir.

Sözleşme hükmüne uymadığı gerekçesiyle sözleşmesi fesih edilen kişilerle ilgili 2886 sayılı Kanun’un 62’nci madde hükmünün yanında 84 üncü maddesinin üçüncü fıkra hükmünün de uygulanması sağlanmalıdır.

Tablo 3: Kiralık Yerlere İlişkin Örnekler

Yer Adı

Problem

Sözleşme Maddesi

Dolunay Çamlık Tesisleri

Sözleşmeye göre 12 eşit taksitte ödenmesi gereken

kiranın ödenmemesi

14.a ve 14.d

Elekçi Kafe

Sözleşmeye göre 6 eşit taksitte ödenmesi gereken

kiranın ödenmemesi

14.a ve 14.d

Eski Hatipli Belediye Binası Giriş Kat

Sözleşmeden itibaren 30 gün içinde (24.06.2018’e kadar) ödenmesi gereken kiranın ödenmemesi

14.a ve 14.d

Fatsa Ilıca Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Sözleşmeden itibaren 30 gün içinde (30.06.2018’e kadar) ödenmesi gereken kiranın ödenmemesi

14.a ve 14.d

Kamu idaresi cevabında; Bulgu konusu hususa iştirak edildiği, bulguda belirtilen bir kısım işlemin tesis edildiği bazı işlemlerin ise yakın zamanda yerine getirileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yaptığını/yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.