MEHMET BALiOGLU

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Faturalı Borçların Mali Tablolarda Raporlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Ayaş Belediyesi’ne SGK tarafından fatura edilen borçların muhasebeleştirilmemesi

Temel Bulgular

  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ayaş Belediyesine fatura edilen borçların muhasebeleştirilmediği
  • Bu nedenle mali tabloların söz konusu yükümlülüklere ilişkin bilgi sunmadığı

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun memurların emekliliğine ilişkin hükümlerinin mülga edilmesi
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi
  • SGK tarafından yayımlanan 09.12.2013 tarih ve 73616264 sayılı Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklara İlişkin Genel Yazı
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 50’nci maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 279 ve 284’üncü maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, ödemekle yükümlü olduğu 720.028,14 TL tutarındaki borcunu mali tablolarında izlemesi

Rapor Metni

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ayaş Belediyesine fatura edilen borçların muhasebeleştirilmediği ve bu nedenle de mali tabloların söz konusu yükümlülüklere ilişkin bilgi sunmadığı görülmüştür.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun memurların emekliliğine ilişkin hükümlerinin mülga edilmesinin akabinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesinde, kapsama dâhil olan personelin emeklilik ve benzeri diğer haklarının Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) ödeneceği hükme bağlanmıştır. SGK tarafından yayımlanan 09.12.2013 tarih ve 73616264 sayılı Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklara İlişkin Genel Yazı’da ise, ilgilisine ödenen söz konusu tutarların kamu idaresi adına borç tahakkuk ettirilerek iki ay içerisinde anlaşmalı bankalara ödeneceği, süresinde ödenmeyenler ile ilgili 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi uygulanacağı belirtilmiştir.

Özetle; 5434 sayılı Kanun’un mülga hükümlerine tabi personele SGK tarafından yapılan emekli ikramiyesi, ölüm yardımı, makam, temsil ve görev tazminatları gibi ödemeler, personelin bağlı olduğu kurumlardan tahsil edileceğinden Belediye açısından yükümlülük oluşturmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 50’nci maddesi hükmü uyarınca tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi gerektiğinden söz konusu yükümlülüklerin de muhasebeleştirilerek mali tablolarda raporlanması gerekmektedir. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi, aynı zamanda saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun tesisi açısından da önem arz etmektedir. Nitekim Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 279 ve 284’üncü maddelerinde söz konusu yükümlülüklerin; 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında veya 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabında izlenmesine imkân tanıyan hükümler bulunmaktadır.

Ayaş Belediyesinin bu kapsamdaki borçlarının takibi için SGK tarafından yetkilendirildiği MOSİP Bilgi Sisteminde bulunan verilere göre 2018 yılı itibarıyla 183.183,84 TL’si gecikme zammından kaynaklanan toplam 720.028,14 TL borcu bulunmaktadır. Ancak Belediye kendisine fatura edilen bu tutarları muhasebeleştirmediğinden söz konusu yükümlülükler mali tablolarda raporlanmamaktadır.

Sonuç olarak, saydamlığı ve hesap verebilirliği teminen Belediyenin, ödemekle yükümlü olduğu 720.028,14 TL tutarındaki borcunu mali tablolarında izlemesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılına ait işlem yapma imkânı olmadığından hesap hatalarının düzeltilmesine 2019 yılında başlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta, bulgu konusu edilen hususa iştirak edilmiş olup hesap hatalarının 2019 yılında düzeltileceği ifade edildiğinden bahse konu yükümlülüklerin mali tablolarda raporlanmadığı yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir.