MEHMET BALiOGLU

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Karşılık Primlerinin Tahakkuk Kaydının Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine bağlanacak vazife malullüğü ve ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere tahakkuk ettirilen ek karşılık primlerini 320- Bütçe Emanetleri Hesabında izlemişken, bu tutarın 329- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında izlenmesi gerekmekteydi.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediyenin, ek karşılık primlerini doğru hesapta izlemesi gerekmektedir.
  • Belediyenin, 2018 yılı Bilançosunda yer alan hatalı tutarların düzeltilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malüllüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin %20’si oranında ek karşılık primi alınacağı ve ayrılan ek karşılık priminin tamamının kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 320- Bütçe Emanetleri Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 249’uncu maddesinde, herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için o tutara konu hizmetin yapılmış veya malın teslim edilmiş olmasının gerekmekte olduğu,

Mezkur Yönetmelik’in 329- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının niteliğini düzenleyen 254’üncü maddesinde Diğer çeşitli borçlar hesabının, 32- Faaliyet Borçları grubu içindeki hesap kalemlerinden hiçbirinin kapsamına alınamayan ve vadesi bir yıl veya faaliyet dönemi ile sınırlı borçların izlenmesi için kullanılacağı,

hususu düzenlenmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde kamu idarelerinin,

sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin %20’si oranında ek karşılık primini bütçelerinden ayırması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere ayrılan bu tutarı 329- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında izlemesi gerekmektedir.

Belediyenin mali iş ve işlemleri incelendiğinde, mal veya hizmet alımı konusuna girmemesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine bağlanacak vazife malullüğü ve ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere idare adına tahakkuk ettirilen ve Belediye tarafından altı ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile mutabakata varılan ek karşılık primlerinin tamamının 329- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında izlenmesi gerektiği halde 320- Bütçe Emanetleri Hesabında izlendiği görülmüştür.

İdare tarafından yapılan bu hatalı uygulama neticesinde 320- Bütçe Emanetleri Hesabı olması gerekenden 249.434,00 TL fazla, 329- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı ise aynı tutarda eksik olduğundan bahse konu hesaplar doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince 2019 yılına ait ek karşılık primleri 329 nolu hesapta takip edilmeye başlanmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Ancak söz konusu işlemlerin yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı Bilançosunda 320- Bütçe Emanetleri Hesabının ve 329- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesaplar bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.