MEHMET BALiOGLU

Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İçin Verilen Hizmet Bedelinin 120 Alıcılar Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite Döner Sermaye İşletmesi’nin 120 Alıcılar hesabında sosyal güvencesi olmayan hasta kayıtlarının izlenmediği tespit edilmiştir.
  • Hastane otomasyon sisteminde 2017-2019 yılları arasında toplam 167.821,56 TL’lik tedavi bedelinin 120 Alıcılar hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Alacakların takip ve tahsil sorumluluğu” başlıklı 23’üncü maddesi
  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “120 Alıcılar hesabı” başlıklı 96’ncı maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İşletmenin alacaklarını sağlıklı takip edebilmesi ve mali tabloların eksiksiz ve doğru incelenebilmesi için sosyal güvencesi olmayan hastalar için verilen hizmet bedelinin 120 Alıcılar hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin 120 alıcılar hesabında sosyal güvencesi olmayan hasta kayıtlarının izlenmediği tespit edilmiştir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Alacakların takip ve tahsil sorumluluğu” başlıklı 23’üncü maddesinde “Alacakların takip edilerek tahsil edilebilir hâle getirilmesi idarenin görev ve sorumluluğundadır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan yönetmeliğin “120 Alıcılar hesabı” başlıklı 96’ncı maddesinde ise “Alıcılar hesabı, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmamış alacaklarının izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Hastane otomasyon sisteminin incelenmesi sonucu sosyal güvencesi olmayıp acile başvuru yapan hasta kayıtlarının, 120 Alıcılar hesabında izlenmediği tespit edilmiştir. Hastane otomasyon sisteminde 2017 yılında 156 hasta için 50.355,36 TL, 2018 yılında 215 hasta için

77.137, TL ve 2019 yılında 112 hasta için 40.137, TL olmak üzere toplam 167.821,56 TL’lik tedavi bedelinin 120 Alıcılar hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İşletmenin alacaklarını sağlıklı takip edebilmesi ve mali tabloların eksiksiz ve doğru incelenebilmesi için sosyal güvencesi olmayan hastalar için verilen hizmet bedelinin 120 Alıcılar hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak her ne kadar bulgu konusu bu husus 2020 yılında düzeltilmiş olsa da, yapılan hatalı uygulamalar 2019 mali tablolarında 167.821,56 TL hataya neden olmuştur.