MEHMET BALiOGLU

Sosyal denge sözleşmesine mevzuata aykırı hükümler konulması

Rapor Özet

  • Belediye ile sendika arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesinde mevzuata aykırı hükümlerin yer aldığı tespit edilmiştir.
  • Mevzuata aykırı hükümler, sosyal denge ödenmesiyle ilgili olmayıp, toplu taşıma araçlarından yararlanma hakkı gibi konulara ilişkindir.
  • Kamu idaresi, Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararına dayanarak sosyal denge sözleşmesinde yer alan mevzuata aykırı hükümleri uyguladığını belirtmiştir.
  • Kamu idaresi, bundan böyle 4688 sayılı Kanuna göre hareket edileceği hususunda gerekli tedbirleri alacağını bildirmiştir.
  • Sonuç olarak, bulgu konusu edilen hususlara iştirak edildiği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiş olup, konu takip eden denetim döneminde izlenecektir.

Rapor Metni

Belediye ile Sendika arasında akdedilen Sosyal denge sözleşmesinde mevzuata aykırı hükümlerin yer aldığı tespit edilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun sosyal denge sözleşmesini düzenleyen 32’nci maddesinin birinci fıkrasında; “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz” düzenlemesi yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda imzalanacak sözleşmede tarafların sadece “sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek” yetkisi mevcut olup sosyal denge sözleşmelerine bunun dışında hüküm koymaları mümkün değildir.

İdare ile yetkili sendika arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesinin 13’üncü maddesinde; “İşyerinde çalışan üyelerimizin işyerine gidiş dönüşlerinin sağlıklı yapılabilmesi için toplu taşıma araçlarından yararlanmaları için İşveren tarafından kart veya bilet verilir.” düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sosyal denge ödenmesiyle ilgisi olmadığı gibi, bu hükümlerin 4688 sayılı Kanunla da ilgisi bulunmamaktadır. 4688 sayılı Kanun’a aykırı hükümler sosyal denge sözleşmesinde yer almamalıdır.

Kamu idaresi cevabında; “Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararına dayanılarak verilmektedir. Bundan böyle 4688 sayılı Kanuna göre hareket edileceği hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak bulgu konusu edilen hususlara iştirak edildiği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiş olup, konu takip eden denetim döneminde izlenecektir.