MEHMET BALiOGLU

Şişli Belediyesinden Olan Alacakların Tahsil Edilememesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Şirketin 2018 yılı başında 28.357.143,83 TL olan Şişli Belediyesinden alacak tutarı, 696 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Belediyede hizmet alımı suretiyle çalışan personelin tamamının Şirket bünyesine dahil olması ve Belediyenin finansal durumundaki bozulma sebebiyle yıl sonunda 138.829.890,47 TL’ye ulaşmıştır.
  • Şirketin 2018 yılında brüt satışı 253.146.559,12 TL satışların maliyeti 235.818.838,12 TL brüt karı 17.319.905,21 TL ve net karı 4.511.361,54 olmasına rağmen finansal yapısındaki bozulma ciddi boyutlara ulaşmıştır.
  • Şirketin 2018 yılı kapanış bilançosunda kısa vadeli yabancı kaynak tutarı 151.164.582,67 TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 131.988.302,69 TL’si kamuya olan vergi ve prim borçlarından oluşmaktadır.
  • Söz konusu borçların vadesinde ödenmemesinden kaynaklanan gecikme zamları da dikkate alındığında Şirketin finansal durumunun ilerleyen dönemde daha da bozulacağı öngörülmektedir.
  • Şirketin finansal durumunda 2018 yılında meydana gelen önemli bozulmanın temel sebebi Belediyeden olan alacakların tahsil edilememesidir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 696 sayılı Kanun Hükmünde Karar
  • 7143 sayılı Kanun

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyeden olan alacakların tahsili için gerekli yasal takip süreçlerinin başlatılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Şirketin 2018 yılı başında 28.357.143,83 TL olan Şişli Belediyesinden alacak tutarı, 696 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Belediyede hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personelin tamamının Şirket bünyesine dahil olması ve Belediyenin finansal durumundaki bozulma sebebiyle yıl sonunda 138.829.890,47 TL’ye ulaşmıştır. 2018 yılında Şirketin brüt satışı 253.146.559,12 TL satışların maliyeti 235.818.838,12 TL brüt karı 17.319.905,21 TL ve net karı 4.511.361,54 olmasına rağmen finansal yapısındaki bozulma ciddi boyutlara ulaşmıştır. Şirketin 2018 yılı kapanış bilançosunda kısa vadeli yabancı kaynak tutarı 151.164.582,67 TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 131.988.302,69 TL’si kamuya olan vergi ve prim borçlarından oluşmaktadır. Söz konusu borçların vadesinde ödenmemesinden kaynaklanan gecikme zamları da dikkate alındığında Şirketin finansal durumunun ilerleyen dönemde daha da bozulacağı öngörülmektedir. Bunun önlenebilmesi adına Belediyeden olan alacakların tahsili için gerekli yasal takip süreçlerinin başlatılması gerekmektedir. Zira Şirketin ticari ilişkilerinin hemen hemen tamamı Belediye ile olan personel çalıştırılmasına dayalı işlerden oluşmakta ve cari döneme ilişkin ücret ödemeleri dahi zamanında yapılamamaktadır. Kamu idarelerine olan yükümlülükler sebebiyle başlaması muhtemel yasal takip süreçleri de Şirketin faaliyetleri ve mali yapısı üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olacaktır. 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan kamu borçlarına ilişkin taksitler ödenemediğinden dosyaların bozulup borçların tekrar muaccel hale gelmiş olması bu etkilerden yalnızca biridir.

Şirketin finansal durumunda 2018 yılında meydana gelen önemli bozulmanın temel sebebi Belediyeden olan alacakların tahsil edilememesidir. Yukarıda da bahsedilen risklerin ortadan kaldırılabilmesi için söz konusu alacakların tahsilinin sağlanması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Şişli Belediyesinden tahsil edilemeyen alacaklar, şirketimizin en önemli yönetsel sorunudur. Bu kapsamda bazı girişimlerde bulunulmuş, ancak sonuç alınamamıştır.

Alacaklarımızın tahsili için 20.11.2018 tarihinde Beşiktaş 11. Noterliği kanalıyla Şişli Belediyesine bir ihtarname keşide edilmiştir.

15.02.2019 tarihinde T.C. İstanbul Arabuluculuk Komisyonu’na bir başvuru daha yapılmış olup, ekli “Arabuluculuk Başvuru Formu” oluşturulmuştur.

Alacakların takibi için icra – dava aşamasına gelinmiş olup, olumlu sonuç elde etmeye yönelik çabalarımız devam etmektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta; Şişli Belediyesinden olan alacakların tahsili için noter aracılığı ile ihtarname düzenlendiği, Arabuluculuk Komisyonuna başvuru yapıldığı ve icra-dava aşamasına gelindiği belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.