MEHMET BALiOGLU

Şirketin Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesinden Kaynaklanmayan Giderinin Kurum Kazancından İndirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

Şirketin, ticari kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan okul, ibadethane temizliği, bakımı onarımında çalışan personelin ücretini kurum kazancından indirmesi.

Temel Bulgular

  • Şirket, 2015 yılından 2019 yılı sonuna dek 4.620.906,64 TL kanunen kabul edilmeyen gideri kurum kazancından indirmiştir.
  • Bu tutarların kurum kazancına ilave edilerek yeni bir düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirketin geçmiş yıl zararları nedeniyle kamuda vergi kaybı yaşanmasa da, okul, ibadethane temizlik bakım onarımı sayısı her yıl faaliyet raporunda açıklanmaktadır.
  • Bu kapsamda çalışan personelin diğer işlerde çalışması mümkün olsa da asli bu görevle çalışmaktadır.
  • Bu sebeple şirketin ticari kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan personel maliyetinin her ne kadar geçmiş yıl zararı bulunasa da kurum kazancından indirimi mümkün değildir.
  • Şirket tarafından 2015 yılından 2019 yılı sonuna dek 4.620.906,64 TL kanunen kabul edilmeyen gider kurum kazancından indirilmiş olup bu tutarların kurum kazancına ilave edilerek yeni bir düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde şirketin ticari kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile

ilgili olmayan okul, ibadethane temizliği, bakımı onarımında çalışan personelin ücretinin kurum kazancından indirildiği görülmüştür.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Safî kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır…” denilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Indirilecek giderler” başlıklı 40 ncı maddesinde: “Safi kazancın tesbit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir: 1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. (Ek parantez içi hüküm: 25/5/1995-4108/19 md.) (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)”… hükmü yer almaktadır.

Şirketin faaliyet alanları arasında; hazır beton, bordür, beton parke üretimi ve dağıtımı, sıcak ve soğuk asfalt üretimi yapmak ve bu konudaki ihalelere katılmak, tesislerini kurmak, 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre her türlü madencilik faaliyetlerinde bulunmak, maden, mermer arama ruhsatnameleri almak, işletmek, başkalarından ruhsat devralmak, atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı, bertarafı ve işlenmesi süreçlerini gerçekleştirmek mevcuttur. Dolayısıyla, şirketin tüm giderlerinin bu faaliyetler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Oysa şirket tarafından İzmir ili genelinde okul, ibadethanelerin temizliği, bakım onarımında çalışan personelin maliyetini kurum kazancından indirmesi şirketin vergi mevzuatı gereği indirimi kabul edilebilecek giderlerden değildir. Çünkü şirket tarafından yapılan bu gider ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili değildir.

Kamu idaresi cevabında okul, ibadethane temizliği ve bakım onarımlarında çalışan işçilerimizin sadece okul ibadethanelerin temizliği, bakım onarımında çalışan personel olmadığı ve şirketin geçmiş yıl zararları olması sebebiyle kamuda herhangi bir vergi kaybı yaşanmayacağı ifade edilse de şirketin yıl boyunca okul, ibadethane temizlik bakım onarımı sayısı her yıl faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Bu kapsamda çalışan personelin diğer işlerde çalışması mümkün olsa da asli bu görevle çalışmaktadır. Bu sebeple şirketin ticari kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan personel maliyetinin her ne kadar geçmiş yıl zararı bulunasa da kurum kazancından indirimi mümkün değildir.

Sonuç olarak şirket tarafından 2015 yılından 2019 yılı sonuna dek 4.620.906,64 TL kanunen kabul edilmeyen gider kurum kazancından indirilmiş olup bu tutarların kurum kazancına ilave edilerek yeni bir düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.