MEHMET BALiOGLU

Şirketin İnternet Sitesinde Yer Alması Gereken Bazı Bilgilere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Şirketin internet sitesinde, sermaye şirketlerinin ilgili mevzuata göre yayımlamak zorunda oldukları bilgilere yer verilmemiştir.

Temel Bulgular

  • Şirketin internet sitesinde, şirketin MERSİS numarası, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin isimleri, seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, son üç yılın finansal tabloları, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı, yıllık faaliyet raporları gibi temel unsurlar yer almamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirketin internet sitesinin “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Şirketin internet sitesinde, sermaye şirketlerinin ilgili mevzuata göre yayımlamak zorunda oldukları bilgilere yer verilmemiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesinin (12) numaralı fıkrasına göre; 1524’üncü maddesinde öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; internet sitesinin açılması ile birlikte internet sitesinde sürekli olarak yayımlanması gereken içerikler aşağıdaki gibidir:

-Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları,

-Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı,

-Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş

şubesi.

Yine söz konusu Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasında en az altı aylık süre için yayımlanması gereken birçok husus belirtilmiştir. Bunların arasında birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları da sayılmıştır.

Şirketin internet sitesinin incelenmesi neticesinde; Şirketin MERSİS numarası, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin isimleri, seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, son üç yılın finansal tabloları, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı, yıllık faaliyet raporları, gibi temel unsurların şirketin internet sitesinde yer almadığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan denetim tespitine binaen, Şirketin internet sitesinin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, Şirketin internet sitesinin “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.