MEHMET BALiOGLU

Şirketin İnternet Sitesinde Yer Alması Gereken Bazı Bilgilere Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Şirketin internet sitesinde, mevzuata göre sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerinde yer verilmesi gereken bir kısım bilgilere yer verilmemektedir.

Temel Bulgular

  • Şirketin internet sitesinde bilanço ve gelir tablosu mevcut olmakla birlikte; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin isimleri, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı, denetçinin vermiş olduğu görüş ve buna ilişkin genel kurul kararının yer almadığı tespit edilmiştir.
  • Diğer yandan, Yönetmelik’te belirtilen bilgilerin, internet sitesinde bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısımda “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi ile yayımlanması gerekirken, Yönetmelik’in sadece (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilerin bir kısmının yayımlandığı, diğer bilgilere ise yer verilmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirketin internet sitesinin yasal olarak yayımlanması gereken bilgileri içerecek şekilde ivedilikle düzenlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde, şirketin internet sitesinde, mevzuata göre sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerinde yer verilmesi gereken bir kısım bilgilere yer verilmediği anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 524’üncü maddesine göre şirket yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin kanunen vermekle yükümlü olduğu görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmesi ve şirketin internet sitesinde yayınlaması gerekmektedir.

Anılan Kanun’un 562’nci maddesinde de; “(12) 1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” denilmiştir.

Diğer yandan, 6102 sayılı Kanun’un 210 ve 1524 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre; 6102 sayılı Kanun’un 397’nci maddesi uyarınca denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde erişime açık tutulacak asgari içeriğin neler olduğu belirlenmiştir.

Mezkûr Yönetmelik’in 6’ncı maddesine göre şirket internet sitesinde; ticaret unvanı, merkezi, yıllık faaliyet raporu, denetçi görüşü ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, ad ve soyadları gibi birçok husus zorunlu olarak bulunması gerekli bilgiler arasında sayılmıştır.

Şirketin internet sitesinin incelenmesi neticesinde; bilanço ve gelir tablosu mevcut olmakla birlikte; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin isimleri, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı, denetçinin vermiş olduğu görüş ve buna ilişkin genel kurul kararının Şirketin internet sitesinde yer almadığı; diğer yandan, Yönetmelik’te belirtilen bilgilerin, internet sitesinde bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısımda “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi ile yayımlanması gerekirken, Yönetmelik’in sadece (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilerin bir kısmının yayımlandığı, diğer bilgilere ise yer verilmediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca şirketin internet sitesinin yasal olarak yayımlanması gereken bilgileri içerecek şekilde ivedilikle düzenlenmesi gerekmektedir.