MEHMET BALiOGLU

Şirket Tarafından Mahkeme Aşamasında Olan Diğer Çeşitli Alacaklara Karşılık Ayrılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Şirket tarafından diğer çeşitli alacaklar hesabında bulunan ve mahkeme aşamasında olan teminatsız 133.072,87 TL alacağa karşılık ayrılmadığı görülmüştür.
  • Şirketin mahkeme aşamasında olduğu teminatsız 133.072,87 TL alacağı olduğu bu alacaklara karşılık ayrılmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi
  • 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin Muhasebe Usul ve Esaslar bölümü

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirketin mahkeme aşamasında olduğu teminatsız 133.072,87 TL alacağına karşılık ayrılması uygun olacaktır.
  • Her ne kadar ihtiyari de olsa bu alacaklara karşılık ayrılması durumunda 654- Karşılık Giderleri Hesabına 133.072,87 TL borç yazılarak kanunen kabul edilen gider olarak vergiye tabi gelirden indirimi yapılması uygun olacaktır.

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde şirket tarafından diğer çeşitli alacaklar hesabında bulunan ve mahkeme aşamasında olan teminatsız 133.072,87 TL alacağına karşılık ayrılmadığı görülmüştür.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Şüpheli alacaklar” başlıklı 323 üncü maddesinde; “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

  1. (Değişik: 1/5/1981-2455/3 md.) Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

  2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; Şüpheli alacak sayılır. Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar zarar hesabına intikal ettirilir.” denilmektedir.

1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin Muhasebe Usul ve Esaslar bölümünde hesap planı açıklamalarında; 138-Şüpheli Diğer Alacaklar Ödeme Hesabının süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz diğer alacakları kapsayacağı, yine 139-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabının senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsayacağı ve teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, 654-Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere şirketin mahkeme aşamasında olduğu teminatsız 133.072,87 TL alacağı olduğu bu alacaklara karşılık ayrılmadığı tespit edilmiştir. Her ne kadar ihtiyari de olsa bu alacaklara karşılık ayrılması durumunda 654- Karşılık Giderleri Hesabına 133.072,87 TL borç yazılarak kanunen kabul edilen gider olarak vergiye tabi gelirden indirimi yapılması uygun olacaktır.