MEHMET BALiOGLU

Şirket Tarafından Banka Kredi Vade Tarihlerinin Geçirilmesi Sebebiyle Ödenen Gecikme Faizinin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yazılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Şirket tarafından banka kredi vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 22.898,34 TL giderin kanunen kabul edilmeyen gider yazılıp kurum kazancına eklendiği görülmüştür.
  • Şirketin kredi taksitlerinin gecikmesi sebebiyle ödemiş olduğu gecikme faizi finansman gideri kurum kazancından indirimi kabul edilmektedir.
  • Sonuç olarak şirket tarafından kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına eklenen 22.898,34 TL finansman giderinin kurum kazancından indirilmesi gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kanunen kabul edilmeyen giderler” başlıklı 11 inci maddesi
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Safî kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesi
  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirket tarafından kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına eklenen 22.898,34 TL finansman giderinin kurum kazancından indirilmesi.
  • Şirketin gelecekte benzer hataları yapmaması için gerekli önlemlerin alınması.

Rapor Metni

Şirketin 2019 yılı kayıtları incelendiğinde şirket tarafından banka kredi vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 22.898,34 TL giderin kanunen kabul edilmeyen gider yazılıp kurum kazancına eklendiği görülmüştür.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kanunen kabul edilmeyen giderler” başlıklı 11 inci maddesinin d bendinde: “ Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri…” Denilerek indirimi kabul edilmeyen gecikme cezaları açıklanmıştır.

Aynı Kanunu’nun “Safî kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır…” denilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar giderlerinin indirimi kanunen kabul edilen giderlerden sayılmış olup şirketin kredi taksitlerinin gecikmesi sebebiyle ödemiş olduğu gecikme faizi finansman gideri kurum kazancından indirimi kabul edilmektedir.

Sonuç olarak şirket tarafından kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına eklenen 22.898,34 TL finansman giderinin kurum kazancından indirilmesi gerekmektedir.