MEHMET BALiOGLU

Sermaye Taahhütleri Hesabının Yanlış Kullanılması

Rapor Özet

Rapor Metni

İdare tarafından kurulan ve sermayesinin tamamına sahip olduğu Güzelbahçe Belediyesi Personel LTD. ŞTİ. için taahhütte bulunduğu sermaye tutarının yerine getirilmemesine rağmen 247 Sermaye Taahhütleri Hesabından çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının(-) niteliğinin düzenlendiği 184’üncü maddesinde; bu hesabın, mahalli idarelerin malî kuruluşlar, mal ve hizmet üreten kuruluşlar ve döner sermayeli kuruluşlarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in 185’inci maddesinde ise hesabın işleyişi açıklanmış olup sermaye taahhütleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtlarına ilişkin;

“a) Alacak

1) Sermaye taahhüt tutarları bu hesaba alacak, ilgili malî duran varlık hesabına borç kaydedilir.

 1. Borç
  1. Yerine getirilen sermaye taahhüt tutarları bir taraftan bu hesaba borç, taahhüdün yerine getirilme şekline göre ilgili hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.
  2. Sermaye taahhütlerinden vazgeçilen tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.” denilmektedir.

   İdarenin tamamına sahip olduğu Güzelbahçe Belediyesi Personel LTD. ŞTİ. kurulmuş olup 18.01.2018 tarih 9 Nolu belediye meclis kararı ile 300.000 TL nakdi sermaye koyulması kararı alınmış ve 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borcuna, 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının ise alacağına gerekli kayıtlar yapılmıştır. Bu meclis kararı doğrultusunda 30.000 TL banka yolu ile bahsi geçen şirketin hesabına gönderilirken kalan 270.000 TL, 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına borç kaydedilerek 320 Bütçe Emanetleri Hesabının Alacağına kaydedilmiştir.

   Bu şekilde kayıt yapılması mali tablolarda, taahhüt edilen 300.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının şirkete ödendiği izlemini uyandırmaktadır. Ancak şirkete ödenen sermaye tutarı 30.000 TL olup 270.000 TL’lik taahhüt edilip de yerine getirilmeyen sermaye tutarı bulunmaktadır. Yönetmelikte de belirtildiği üzere 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının borcuna taahhüdün yerine getirilmesinde veya taahhütten vazgeçilmesi durumunda kayıt yapılacaktır.

   Bilançonun incelenmesinden de görüleceği üzere 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının bakiyesinin 300.000 TL, 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının(-) bakiyesinin ise 0 TL olarak yer aldığı ve 24 Mali Duran Varlıklar Hesap grubunun, bu iki hesaptan 30.000 TL bakiye olması gerekirken 300.000 TL bakiyesinin olduğu görülmektedir.

   Yapılan hatalı kayıt dolayısıyla 24 Mali Duran Varlıklar Hesap Grubu ve 320 Bütçe Emanetleri Hesabı olması gerekenden 270.000 TL fazla olarak bilançoda yer almaktadır.

   Ayrıca şirkete yatırılan nakdi sermaye tutarının, 07-Sermaye Transferleri ekonomik kodundan bütçeleştirilmesi gerekirken 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri kodundan giderleştirildiği anlaşılmış olup bu durum muhasebenin tam açıklama kavramına uygun düşmemektedir.

   Kamu idaresi cevabında; “Bulgudaki uyarılar doğrultusunda sermaye taahhütleri hesabının mevzuata uygun şekilde kullanılması hususunda gerekli titizlik ve hassasiyet gösterilecektir.”

   Denilmektedir.

   Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup sermaye taahhütleri hesabının mevzuata uygun şekilde kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.