MEHMET BALiOGLU

Şehir İçi Ulaşım Otomasyon Hizmetleri İhalesi Kapsamında Yüklenicinin Sorumluluklarını Yerine Getirmemesine Rağmen Herhangi Bir Yaptırım Uygulanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye sınırları ve mücavir alanlar dahilinde toplu taşıma araçlarında akıllı ulaşım kartı sisteminin kurulması ve işletilmesi işi kapsamında yüklenici firma, şartname ve sözleşme gereği yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirmemiştir.
  • İdare, yerine getirilmeyen yükümlülükler için şartnamede belirlenen müeyyideleri uygulamadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 10 yıllığına Kütahya Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar dahilinde toplu taşıma araçlarında akıllı ulaşım kartı sisteminin kurulması ve işletilmesi işi, yapılan ihale neticesinde (İhale Yapan) adlı firma üzerinde kalmış olup sözleşme imzalanmıştır.
  • İdari şartnamenin 1 inci maddesinin 7 nci fıkrasında, ihale kapsamında yerine getirilecek hizmetler ve ürünler sayılmış olup bunların sözleşme imzalanmasını müteakip 45 takvim günü içerisinde yüklenici firma tarafından temin ve tesis edilerek sistemin kullanıma hazır hale getirileceği hüküm altına alınmıştır.
  • Şartnamenin “Sözleşmenin Sona Ermesi-Fesih-Boşaltma” başlıklı 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına göre, sözleşme süresince yüklenici, idarece yapılan ihtarlara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmezse ilk ihtarda 10.000(onbin) tam bilet, ikinci ihtarda 20.000(yirmibin) tam bilet cezası uygulanır. Bu durumdan dolayı idarece üçüncü defa uyarılmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi konusunda ısrarcı olması halinde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilecek ve kesin teminatı irad kaydedilecektir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin, yerine getirilmeyen ürün ve hizmetler hakkında yüklenici firmaya şartnamede hüküm altına alınan cezai işlemleri uygulaması gerektiği düşünülmektedir.
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün taraf olduğu her türlü sözleşme hükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda daha dikkatli olunacak, zamanında yerine getirilmeyen maddeler ile ilgili kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerinin gerekliliği derhal yerine getirilecektir.

Rapor Metni

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dâhilinde toplu taşıma araçlarında akıllı ulaşım kartı sisteminin kurulması ve işletilmesi işi kapsamında yüklenici firmanın şartname ve sözleşme gereği yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirmediği ve İdarenin de yerine getirilmeyen yükümlülükler için şartnamede belirlenen müeyyideleri uygulamadığı tespit edilmiştir.

10 yıllığına Kütahya Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar dahilinde toplu taşıma araçlarında akıllı ulaşım kartı sisteminin kurulması ve işletilmesi işi, yapılan ihale neticesinde (…) Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş. üzerinde kalmış olup bahsi geçen firma ile 02/04/2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

İdari şartnamenin 1 inci maddesinin 7 nci fıkrasında, ihale kapsamında yerine getirilecek hizmetler ve ürünler sayılmış olup bunların sözleşme imzalanmasını müteakip 45 takvim günü içerisinde yüklenici firma tarafından temin ve tesis edilerek sistemin kullanıma hazır hale getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Şartnamenin “Sözleşmenin Sona Ermesi-Fesih-Boşaltma” başlıklı 19 uncu maddesinin

5 inci fıkrasında aynen;

“Sözleşme süresince yüklenici, idarece yapılan ihtarlara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmezse ilk ihtarda 10.000(onbin) tam bilet, ikinci ihtarda 20.000(yirmibin) tam bilet cezası uygulanır. Bu durumdan dolayı idarece üçüncü defa uyarılmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi konusunda ısrarcı olması halinde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilecek ve kesin teminatı irad kaydedilecektir” denilmektedir.

İdari şartnamenin 1 inci maddesinin 7 nci fıkrasında sayılan ve yüklenicinin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 gün içerisinde yerine getirmekle yükümlü olduğu ürün ve hizmetlerin bir kısmını idarenin ihtarlarına rağmen yerine getirmediği ve İdarenin yerine getirilmeyen bu yükümlülükler için herhangi bir cezai işlem uygulamadığı tespit edilmiş olup, İdarenin yerine getirilmeyen ürün ve hizmetler hakkında yüklenici firmaya şartnamede hüküm altına alınan cezai işlemleri uygulaması gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde hâlihazırda sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirildiği, geçmiş dönemler içerisinde yüklenici firmanın yerine getirmediği belirtilen maddeler ile ilgili ihtarname ile değil resmi yazı ile bildirim yapıldığı. Gönderilen yazıya istinaden aksaklığın hangi süre içerisinde giderildiği konusunda ayrıntılı bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir.

İlgili bulguya istinaden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün taraf olduğu her türlü sözleşme hükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda daha dikkatli olunacak, zamanında yerine getirilmeyen maddeler ile ilgili kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerinin gerekliliği derhal yerine getirilecektir.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından 06.11.2018 tarih 20873667 – 622.01 – 2382/E.18620 sayılı yazı ile yüklenici firmaya “Kütahya Belediyesi Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi İdari Şartnamesi” 1’inci maddesi 7’nci fıkrası;