MEHMET BALiOGLU

Sayıştay İlamlarının Gereğinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • 2014 yılına ait Sayıştay ilamında yer alan tazmin hükümlerinin infaz edilmemesi tespit edilmiştir.
  • İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri sorumludur.

Temel Bulgular

  • 2014 yılı Sayıştay ilamı 30.06.2016 tarihinde kesinleşmiş olup, Temyiz Kurulu tarafından 10.07.2018 tarihinde onanmıştır.
  • İlama göre toplam 222.461,48 TL tutarındaki tazmin hükümleri halen infaz edilmemiştir.
  • Sayıştay’a karar düzeltme yolu açılmış olup, karar düzeltilmesi neticesinde infaz işlemi gerçekleştirilecektir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53 üncü maddesinde, “İlamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur…” hükmü yer almaktadır.
  • Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde, “Hesabı bu Kanun hükümlerine göre zamanında ve tam olarak vermeyen sorumlular veya diğer ilgililer ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince, hesabı veya istenilen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Sayıştay ilamlarının infazının izlenmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ilgili kamu idarelerinin üst yöneticilerine gerekli hatırlatmaların yapılması.
  • Sayıştay ilamlarının infazının gecikmesine neden olan kamu görevlileri hakkında gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılması.
  • Sayıştay ilamlarının infazının takip edilmesi için gerekli bir mekanizmanın kurulması.

Rapor Metni

Gelir kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, 2014 yılı denetimine ait tazmin hükmolunan muhtelif tutarların tahsil edilmediği görülmüştür.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53 üncü maddesinde “Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden,

ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur…” denilmektedir.

Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde ise “…Hesabı bu Kanun hükümlerine göre zamanında ve tam olarak vermeyen sorumlular veya diğer ilgililer ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince, hesabı veya istenen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödenir.

Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştayca belli edilen süre içinde yine hesabı veya istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılır.

Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler hakkında da üçüncü fıkradaki hükümler uygulanır.” denilmektedir.

2014 yılına ait ilam 30.06.2016 tarihinde kesinleşmiş, bunun üzerine sorumlular tarafından Temyiz Kurulu’na itiraza gidilmiştir. Temyiz Kurulu ise 10.07.2018 tarihinde söz konusu daire kararlarını onamış ve kararlar kesinleşmiştir. Yukarıdaki hükümlere karşın ayrıntısı aşağıda gösterilen 2014 yılına ait toplam 222.461,48 TL’lik kesinleşmiş ilam hükmü halen infaz edilmemiştir.

Tablo 4: 2014 Yılı Sayıştay İlam Listesi

Maddesi

İlam Tarihi

Temyiz Kurulu

Onama Tarihi

Konusu

Tutarı

Hangi Aşamada

Tahsil Edilmeme Sebebi

4 Md.

30.06.2016

10.07.2018

Özel Hizmet Tazminatı

₺1.755,48

Sayıştay temyiz Kurulunca tahsil edilmesi yönünde

karar geldi.

Sayıştay’da karar düzeltilmesi yoluna gidildi. Cevap

Bekleniyor.

5 Md.

30.06.2016

10.07.2018

Atama İşleminin

yönetmeliğe aykırı olması

₺12.405,96

Sayıştay temyiz Kurulunca tahsil

edilmesi yönünde karar geldi.

Sayıştay’da karar düzeltilmesi yoluna

gidildi. Cevap Bekleniyor.

6 Md.

30.06.2016

10.07.2018

Atama İşleminin

yönetmeliğe aykırı olması

₺11.528,16

Sayıştay temyiz Kurulunca tahsil

edilmesi yönünde karar geldi.

Sayıştay’da karar düzeltilmesi yoluna

gidildi. Cevap Bekleniyor.

7 Md.

30.06.2016

10.07.2018

Şartları

taşımadığı halde yan

₺1.024,08

Sayıştay temyiz

Kurulunca tahsil edilmesi yönünde

Sayıştay’da karar

düzeltilmesi yoluna gidildi.Cevap

ödeme ve özel hizmet

tazminatı ödenmesi.

karar geldi.

Bekleniyor.

8 Md

30.06.2016

10.07.2018

Şartları

taşımadığı halde yan ödeme ve özel hizmet

tazminatı ödenmesi.

₺3.262,80

Sayıştay temyiz Kurulunca tahsil edilmesi yönünde karar geldi.

Sayıştay’da karar düzeltilmesi yoluna gidildi. Cevap Bekleniyor.

9 Md.

30.06.2016

10.07.2018

Özel Hizmet Tazminatı ve ek ödeme farkının hatalı

ödenmesi.

₺12.288,72

Sayıştay temyiz Kurulunca tahsil edilmesi yönünde karar geldi.

Sayıştay’da karar düzeltilmesi yoluna gidildi. Cevap Bekleniyor.

10 Md.

30.06.2016

10.07.2018

Kanuna Aykırı kıdem tazminatı

ödemesi yapılması.

₺55.622,22

Sayıştay temyiz Kurulunca tahsil edilmesi yönünde karar geldi.

Sayıştay’da karar düzeltilmesi yoluna gidildi. Cevap Bekleniyor.

13 Md.

30.06.2016

10.07.2018

Yemek Bedeli

₺124.574,06

Sayıştay temyiz Kurulunca tahsil edilmesi yönünde

karar geldi.

Sayıştay’da karar düzeltilmesi yoluna gidildi. Cevap

Bekleniyor.

Kamu idaresi cevabında; İlamda belirtilen hükümlerin infaz edileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.