MEHMET BALiOGLU

Satın Alınan Park Oyun Grupları ve Spor Aletlerinin Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında Gösterilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kurum tarafından 2018 yılında yapılan Montajlı Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Alımı ihalesi kapsamında alınan malzemelerin muhasebeleştirilmesindeki hata

Temel Bulgular

  • Park oyun grupları ve spor aletleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında izlenmesi gerekirken, 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabına kaydedilmiş ve daha sonra giderleştirilmiştir.
  • Bu hatalı uygulama sonucu, Kurumun 2018 faaliyet sonuçları tablosunda 630-Giderler Hesabı 569.921,12 TL tutarında fazla yer alırken, 2018 yılsonu bilançosunda 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı aynı tutarda eksik yer almıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun bundan sonraki işlemlerinde ilgili kayıtların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun şekilde yapılması gerekir.
  • Kurumun 2018 yılı mali tablolarının hatalı uygulamanın etkisi dikkate alınarak düzeltilmesi gerekir.

Rapor Metni

Montajlı Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Alımı ihalesi kapsamında temin edilen park oyun grupları ve spor aletlerine ilişkin malzemelerin ilgili varlık hesabında izlenmeyerek giderleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabının niteliğini açıklayan 115’inci maddesinde; bu hesabın kurumlarca satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek veya paraya çevrilecek varlıkların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının niteliğini açıklayan 190’ıncı maddesinde ise; bu hesabın herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapılar ile bunların eklenti ve bütünleyici parçalarının ve bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Kurum tarafından 02.01.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan Montajlı Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Alımı ihalesi kapsamında belediye sınırları içerisinde muhtelif park ve bahçelerde kullanılmak üzere park oyun grupları ve spor aletleri satın alınmıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin yukarıda bahsi geçen hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; parklara montajı yapılan söz konusu malzemelerin 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında izlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak muhasebe kayıtları incelendiğinde, bahse konu malzemelerin alındığı anda 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabına kaydedildiği, daha sonra bu hesaptan çıkışının yapılması suretiyle giderleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırı bu uygulama neticesinde, Kurumun 2018 faaliyet sonuçları tablosunda 630-Giderler Hesabı 569.921,12 TL tutarında fazla yer alırken, 2018 yılsonu bilançosunda 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının aynı tutarda eksik yer aldığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizce park ve oyun gruplarında kullanılacak olan aletlerin yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabında gösterilmesi için 630-Giderler Hesabında izlenilmesinden vazgeçilerek, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında izlenecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından verilen cevapta bulguya iştirak edilmiş ve bundan sonraki işlemlerde ilgili kayıtların yapılacağı ifade edilmiştir. Ancak bundan sonraki işlemlerde yapılacak ilgili kayıtların 2018 yılı mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır. Bu hatalı uygulama, Kurumun 2018 yılı faaliyet sonuçları tablosunda 630-Giderler Hesabının 569.921,12 TL tutarında fazla görünmesine, 2018 yılı bilançosunda 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının ise 569.921,12 TL tutarında eksik görünmesine sebep olmuştur.