MEHMET BALiOGLU

Satın Alınan Makine, Araç, Gereç ve Demirbaş Eşyanın Yılsonunda Taşınır Birimine Devredilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Döner sermaye gelirleriyle alınan makine, araç, gereç ve demirbaş eşyanın yıl sonunda üniversite taşınır birimine devredilmemesi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Döner sermaye” başlıklı 58’inci maddesi
  • Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Gelir ve Giderler ile Bunların Muhasebeleştirilmesi” başlıklı 6’ncı maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ile 255 Demirbaşlar Hesabında yer alan ve öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye gelirleri ile alınan araç, gereç ve demirbaş eşyanın yıl sonunda üniversite taşınır birimine devredilmesi.

Rapor Metni

Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ile Demirbaşlar Hesabı dâhilinde satın alınan makine, araç, gereç ve demirbaş eşyanın yılsonunda taşınır birimine devredilmediği tespit edilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Döner sermaye” başlıklı 58’inci maddesine göre, Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Gelir ve Giderler ile Bunların Muhasebeleştirilmesi” başlıklı 6’ncı maddesinde;

“…

Öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye işletmeleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile alınan araç, gereç ve öteki demirbaş eşya (Canlı demirbaş hariç) her mali yılın sonunda üniversite ayniyat saymanlığına devredilir.

…” denilmektedir.

Bu hükme göre; öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye gelirleri ile alınan makine, araç, gereç ve öteki demirbaş eşyanın her mali yılın sonunda üniversite taşınır birimine devredilmesi gerekmektedir. Ancak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü yılsonu bilançosunda 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabında 1.772.052,78 TL, 255 Demirbaşlar Hesabında da 1.018.464,86 TL dâhilinde satın alınmış makine, araç, gereç ve demirbaş eşya bulunduğu halde, bunların yılsonunda üniversite taşınır birimine devredilmediği görülmektedir.

Mezkûr yönetmelik hükümlerine uyum açısından, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ile 255 Demirbaşlar Hesabında yer alan öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye gelirleri ile alınan araç, gereç ve demirbaş eşyanın yılsonunda üniversite taşınır birimine devredilmesinin sağlanması gerekmektedir.