MEHMET BALiOGLU

Sapmalara İlişkin Açıklamalardan Bazılarının İkna Edici Bulunmaması

Rapor Özet

  • Faaliyet raporlarının değerlendirilmesi kapsamında, idare faaliyet raporunda yer alan performans göstergelerindeki sapmalara ilişkin açıklamalar ikna edici bulunmamıştır.
  • Kamu idaresi cevabında; Önümüzdeki yıllarda hazırlanacak olan Faaliyet Raporlarında tüm sapma nedenleri daha ayrıntılı şekilde belirlenecektir, denilmiştir.
  • Sonuç olarak Faaliyet raporundaki sapma nedenlerinin ikna edici olması konusu, sonraki yıl denetimlerinde izlenmelidir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu 41’inci maddesi 5’inci fıkrasında;

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi 1’inci fıkrası 2’nci bendinde ise;

2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

Yukarıdaki yasal dayanaklar çerçevesinde yapılan İdare Faaliyet Raporu değerlendirmesinde, aşağıdaki tabloda yer alan performans göstergelerindeki sapmalara ilişkin açıklamalar ikna edici bulunmamıştır.

Rapor Metni

5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu 41’inci maddesi 5’inci fıkrasında;

“İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” Denilmiş olup,

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi 1’inci fıkrası 2’inci bendinde ise;

“2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir .” hükümleri yer almıştır.

Yukarıdaki yasal dayanaklar çerçevesinde yapılan İdare Faaliyet Raporu değerlendirmesinde, aşağıdaki tabloda yer alan performans göstergelerindeki sapmalara ilişkin açıklamalar ikna edici bulunmamıştır.

Tablo 7: İkna Edici Bulunmayan Sapmalara Yönelik Açıklamalar

Stratejik Amaç

Hedef

Gösterge

Hedeflenen

Sayı

Gerçekleşen

Sayı

Sapmaya Yönelik

Açıklama

Denetim Kanaati

Mersin’ in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin

gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin

kılmak

Belediyeye ait gayrimenkullerin değerini artıracak projeler üreterek hizmet vermek, projelerde ihtiyaç hâsıl olması halinde, tahsis ve kiralama işlemleri yapmak.

Gayrimenkulleri yerinde

değerlendirmek

Yapılan yoklama ve denetim sayısı

1150

902

2018 yılı içinde yapılan çalışmalarda 536 adet taşınmazla ilgili tespit ve yoklama işlemleri yapılmıştır.

Durum tesbiti yapılmış olup, hedef değere ulaşılamama gerekçesi

bulunmamaktadır.

ve gelir elde ederek belediye bütçesini

güçlendirmek.

Engellilere yönelik hizmetleri

geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin

kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin

erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet

üretiminin

sağlanması

Engelli bireylerin bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak.

Engellilere yönelik

hazırlanan proje sayısı

4

1

Engelli bireylerin bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak üzere hedeflenen engelli bireylere yönelik hazırlanan projeler bir sonraki dönemde

gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2018 yılı için belirlenen gösterge

rakamının bir sonraki döneme ötelenmesi mevcudu izah etmemektedir

Engellilere yönelik hizmetleri

geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin

kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin

erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet

üretiminin

sağlanması

Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının açık alanların engellilerin

erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte “Her Yaştan Herkese Spor” ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi.

Erişilebilir duruma getirilen ibadethane sayısı

10

1

İbadethanelerin

erişilebilir duruma getirilmesi için gerekli görüşmeler yapılmış olup ibadethanelerin

erişilebilir olabilmesi için kriterler kendilerine ifade edilmiştir. Gerekli takibin yapılaması için Fen İşleri Dairesi

Başkanlığına bilgisi verilmiştir.

Yapılan izah, hedef değere ulaşamamayı açıklamamaktadır

Engellilere yönelik hizmetleri

geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin

kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin

erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet

üretiminin

sağlanması

Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının açık alanların engellilerin

erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte “Her Yaştan Herkese Spor” ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi.

Erişilebilir duruma getirilen işletme sayısı

17

12

Mersin İli hizmet sınırları içerisinde bulunan işletmelerin

erişilebilir duruma getirilmesi için işletme yetkilileri ile görüşülmüş olup işletmelerin erişilebilir olabilmesi için kriterler kendilerine ifade edilmiştir. Hedef değere ulaşılamamasının sebebi ise görüşülme sonucu

belirtilen kriterlerin henüz yerine getirilmemesidir.

Kriterlerin neden yerine

getirilemediğine değinilmemiş

Engellilere yönelik hizmetleri

geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin

kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin

erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet

üretiminin

sağlanması

Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının açık alanların engellilerin

erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte “Her Yaştan Herkese Spor” ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi.

Erişilebilir duruma getirilen otel sayısı

12

5

Erişilebilir duruma getirilmesi için otel yetkilileri ile görüşülmüş olup otellerin erişilebilir olabilmesi için kriterler kendilerine ifade edilmiştir. Hedef değere ulaşılamamasının sebebi ise görüşülme sonucu belirtilen kriterlerin henüz yerine getirilmemesidir.

Kriterlerin neden yerine

getirilemediğine değinilmemiş

Engellilere yönelik hizmetleri

geliştirmek ve

yaygınlaştırmak,

Engelli bireylere yönelik sosyal tesisler inşa

etmek, sosyal

Kurulan şarj istasyonu sayısı

2

0

Mersin İli hizmet sınırları içerisinde yaşayan engelli

bireylere yönelik

İlgili yılda neden gerçekleşmediği anlatılmamış

engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin

kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin

erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet

üretiminin

sağlanması

yardımlar ve hizmetlerin etkin yürütülmesini sağlamak, engelli bireylerin; hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olunması

kurulan şarj istasyonu hedef değeri 2019 yılının ilk çeyreğinde

gerçekleştirilecektir

İl sınırları

içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent

oluşturmak

Modern bir kent oluşturmak için kentsel donatı ve projelerin

gerçekleştirilmesi.

Üretilen elektrik enerjisi miktarı (KW)

250

0

Proje yapım aşamasında olup üretime yakın zamanda başlanacaktır

2018 yılında neden başlanılmamıştır, anlaşılamıyor

Belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi adına iç denetim faaliyetlerinin etkin verimli ve yol gösterici olmasını

sağlamak

İç denetim faaliyetlerini etkin biçimde

gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Talep edilen program dışı denetimin gerçekleşme oranı

100

75

01.01.2018-

31.12.2018 tarihleri

arası toplam 14 adet görüş bildirme verilmiştir.

Sadece mevcut durum bilgisi verilmiş

Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak

Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın Sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo- ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini

arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca

dezavantajlı

Çalıştay-panel- konferans sayısı

4

1

İl merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Zabıta Bilinçli Tüketici

Yetiştiriyor projesi kapsamında seminer verilen öğrencilere kalem, not defteri,

anahtarlık ve

İkna edici değildir

çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitim sanat ve kültür merkezleri

açmak.

kumbaradan oluşan hediyelikler dağıtılmış olup yapılan harcamalar 2018 yılı bütçemizden

karşılanmıştır.

Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak

Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın Sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo- ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini

arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitim sanat ve kültür

merkezleri açmak

Çocuk hakları tanıtımında ulaşılan çocuk hedef kitle sayısı

3500

0

2018 yılı içerisinde çocuk hakları tanıtımı için herhangi bir faaliyet

gerçekleştirilmemiş olup Yenişehir Bölge Parkı

içerisinde henüz açılan Çocuk Danışma Merkezi projesi ile bu faaliyet

gerçekleştirilecektir

Gerekçe belirtilmemiş

Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak

Mersin’de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak

Yardım yapılan kişi sayısı

200

86

2018 yılı içerisinde doğal afet ve yangından zarar gören ve sosyal hizmet

uzmanlarımızca yerinde sosyal incelemesi yapılan toplam 86 aileye beyaz eşya ve mobilya yardımları yapılmış olup

verilen dayanıklı malzemelerin

harcaması 2018 yılı bütçemizden

karşılanmıştır

200 kişiye ulaşamama nedeniniz nedir, anlaşılamıyor

Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve

yardımlardan adil

Mersin’de yaşayan ihtiyaç sahibi ve

dezavantajlı

Yardım yapılan öğrenci

sayısı(İlköğretim

kırtasiye vs.)

50000

32000

2018-2019 Eğitim- Öğretim yılının başlamasıyla

birlikte ilköğretim

Harcamanın 2018 yılı bütçesinden karşılanması

tabiidir. Aslolan

yararlanmalarını sağlamak

vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak

öğrencilerine

32.000 adet

kırtasiye setinin dağıtımı

gerçekleştirilmiştir. Yapılan harcamalar 2018 yılı bütçemizden

karşılanmıştır.

ise, hedefe ulaşamamanızdır

Kentte yaşayan bütün insanlara etkin verimli ve kaliteli hizmet üretmek

Etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumu için proje üretmek.

Başvuruların sonuçlandırılma oranı (%)

75

0

Projeler üzerinde çalışılmış olup, bazı projeler sonuçlandırılmamış bazı projelerin ise sonucu

beklenmektedir

Bir gerekçe bulunmamaktadır

Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı

oluşturmak

Trafiğin güvenli, sürdürülebilir ve rahat bir şekilde işlerliği için trafik alt yapısının ve üst yapısının bakımı, onarımı ve yapımı

Bisiklet yolu (km

10

5

Sahil düzenlemeleri kapsamında yapılmaktadır. Fen İşleri Dairesi

Başkanlığı Yapım İşleri Şube

Müdürlüğü tarafından çalışmalar

yürütülmektedir

İkna edici ve inandırıcı bulunmamıştır

Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak

Ulaşım Ana Planı kapsamında mülki sınırlar içerisinde ulaşımın bütün modları revize etmek, işler hale getirmek, daha kullanışlı konforlu ve toplam memnuniyeti

arttırmak için plan, proje ve strateji

geliştirilmesi.

Kent Merkezi trafik dolaşım planları yapılan ilçe sayısı

9

0

Ulaşım Ana Planı çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir

Durum bilgisi paylaşılmış

Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm

olanaklarını

Ulaşımın konforlu, güvenli

ve daha rahat yapılabilmesi için modern otogarlar

inşa etmek ve

2

0

Akdeniz Yeraltı Katlı Yarı Otomatik Otopark Projesi

hazırlanmıştır.

Çalışmalar devam

Bu bilgi gecikmenin

gerekçesi olarak kabul edilemez

kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı

oluşturmak

yeterli derecede otoparklar yapmak.

etmektedir

Kamu idaresi cevabında; Önümüzdeki yıllarda hazırlanacak olan Faaliyet Raporlarında tüm sapma nedenleri daha ayrıntılı şekilde belirlenecektir, denilmiştir.

Sonuç olarak Faaliyet raporundaki sapma nedenlerinin ikna edici olması konusu, sonraki yıl denetimlerinde izlenmelidir.