MEHMET BALiOGLU

Proje Kapsamında Alınan Taşınırların Proje Bitiminde Proje

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Bilimsel araştırma projeleri sona erdikten sonra proje kapsamında alınan taşınırların, DEÜ BAP Yönergesi hükümlerine göre önce proje yürütücüsünden teslim alınarak birimlerin ortak kullanımına açılması gerekirken, şeklen devir işlemi yapıldıktan sonra tekrar proje yürütücüsünün kullanımına bırakıldığı tespit edilmiştir.
 • Bu durum, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını engellemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • DEÜ BAP Yönergesi Madde 17 (a)
 • DEÜ BAP Yönergesi Madde 20 (b)
 • Taşınır Mal Yönetmeliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Projelerden sonra taşınırların birim ortak kullanımına tahsis edilmesi sağlanmalıdır.
 • İdareyi yanıltıcı eylemlerden kaçınılmalıdır.
 • Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmalıdır.

Rapor Metni

Yürütücüsü Üzerinde Bırakılması

Üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projeleri sona erdikten sonra proje kapsamında alınan taşınırların DEÜ BAP Yönergesi hükümlerinin yerine getirilmesini teminen önce proje yürütücüsünden teslim alınarak birimlerin ortak kullanımına açıldığı şeklinde evrak tanzim edilerek Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Koordinatörlüğüne gönderildiği ve proje dosyasının taşınırlar yönünden kapatılmasının sağlandığı, ancak 10 – 15 gün sonra tekrar aynı proje yürütücüsünün üzerine zimmetlendiği tespit edilmiştir.

DEÜ BAP Yönergesi’nin :

 • “ Projelerin Sonuçlandırılması” başlıklı 17’nci maddesinin (a) bendinde; sonuçlanan araştırma projesinin bilimsel ve teknik tüm yönlerini ve sonuçlarını kapsayan ve Komisyon tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde hazırlanan sonuç raporu ve sonuçlanan projeye ilişkin olarak BAPSİS üzerinde yer alan Türkçe ve İngilizce özetler ile proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlara ait zimmet iade fişi ve dilekçe projenin bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içinde teslim edileceği,

 • “Genel Hükümler” başlığı altında yer alan 20’nci maddenin (b) bendinde de; proje sonuçlandıktan sonra proje için satın alınan dayanıklı taşınırların, taşınır kayıtlarına uygun olarak eğitim, öğretim hizmetlerinde ve gerektiğinde yeni projelerde kullanılmak üzere devredilen birimin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine teslim edileceği, teslim edilmeyen dayanıklı taşınırlar için teslim etmeyenler hakkında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı

  şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

  Projelerin sonuçlanması aşamasında Yönergedeki düzenleme çerçevesinde BAP Koordinatörlüğü tarafından proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırların ilgili birimin ortak kullanımına verildiğini kanıtlayan zimmet iade fişi aranmakta olup; bu kapsamda ilgili birimin Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından iadeyi kanıtlayan Taşınır Teslim Belgesi düzenlendiği ve bunun BAP Koordinatörlüğüne iletildiği, ancak hemen akabinde yeni bir Taşınır Teslim Belgesi düzenlenerek proje kapsamında alınan tüm taşınırların yeniden proje yürütücüsü üzerine zimmetlendiği görülmüştür.

  Örneğin; DEÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütülen 2016 KB.FEN.009 nolu projenin 28.06.2018 tarihinde süresi bitmiş, projenin bitiş tarihini izleyen en geç 3 (üç) ay içinde

  teslim edilmesi gereken proje kapsamında satın alınan taşınırların 8 (sekiz ay) sonra 07.03.2019 tarihinde ilgili bölümün taşınır kayıt yetkilisi ile proje yürütücüsü arasında imzalanan bir tutanak eki Taşınır Teslim Belgesi ile proje yürütücüsünden alınarak bölümün ortak kullanımına verilmiş gibi evrak tanzim edilerek BAP Koordinasyon Birimine gönderilmiş, ancak hemen akabinde (18 gün sonra) 25.03.2019 tarihli bir Taşınır Teslim Belgesi ile aynı proje yürütücüsünün üzerine zimmetlenmiştir.

  Görüleceği üzere; Yönergedeki düzenlemeye şeklen uyulmak maksadıyla devir işlemi yapılmış ancak sonrasında durum eski haline getirilmiş olup, halen fiili olarak proje kapsamındaki taşınırların sadece proje yürütücüsü tarafından kullanılması sağlanmış ve bölümün ortak kullanımına tahsis edilmemiştir.

  Aşağıdaki tabloda yukarıda verilen örnekte olduğu gibi projeden alınan ve proje bitiminden sonra proje yürütücüsünden alınıp BAP Koordinasyon Birimi ile olan ilişki sonlandırıldıktan sonra tekrar proje yürütücüsünün kullanımına verilen ve denetim tarihi itibariyle halen proje yürütücüleri üzerinde olduğu birime ait Malzeme Sicil Raporlarından anlaşılan çok sayıda taşınırdan bazıları listelenmiştir.

  Tablo 6:Proje Yürütücüleri Üzerinde Bırakılan Taşınırlar

  Proje no

  Satın alınan taşınırlar

  İade alındığı tarih

  Tekrar proje yürütücüsünün kullanımına verildiği tarih/fiş no

  2014.KB. FEN.031

  14.02.2019

  22.02.2019- 2019/Z/6

  2017.KB.FEN.028

  29.05.2019

  06.08.2019-2019/Z/92-93

  2018. KB.FEN.015

  Projeksiyon Cihazı 2500 A1

  04.07.2019

  06.08.2019-2019/Z/90

  2017. KB.FEN.002

  30.07.2018

  ………- 2018/Z/154-155

  2017. KB.FEN.002

  DPGS Hassas Konum Belirleme

  Sistemi

  25.07.2018

  28.08.2018-2018/Z/181

  2012.KB.FEN.099

  Çevresel Şart Kabini

  [Environmental Chamber]

  …..

  …………- 2017/Z/564

  2015.KB.FEN.33

  Tekstil Kurutma Cihazı

  29.11.2017

  …………- 2017/Z/750

  1. Mac Bilgisayar (27″ İ5)

  2. Sekiz İşlemci Raf Sunucu

  1. Mikroskop Mavi Filtre Ataşmanı

  2. Kurutma Etüvü – 120 LT.

  1. Stereo Mikraskop ZEISS

  2. Parlatma ve Zımparalama Cih.

  Hatalı ve İdareyi yanıltıcı eylemin Üniversitede yaygın olarak kullanıldığı anlaşılmış, bu uygulamanın mevzuatla bağdaşmadığı gibi kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına engel teşkil ettiği değerlendirilmiştir.