MEHMET BALiOGLU

Peşin Ödenen Kira Giderlerinin Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına Kaydedilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

 • Gelecek aylara ait peşin ödenmiş kira bedellerinin muhasebeleştirilmesinde 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının kullanılmaması

Temel Bulgular

 • Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı mali tablolarında 2.919.102,15 TL tutarında hizmet binası ile arsa ve arazi kiralama giderinin yapıldığı tespit edilmiştir.
 • Bu tutarların dönemsellik ilkesine aykırı olarak doğrudan 630 Giderler Hesabı kullanılarak giderleştirildiği görülmüştür.
 • Bu durum, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 180 Gelecek aylara ait giderler hesabının niteliğini açıklayan 144’üncü maddesine ve hesabın işleyişini anlatan 146’ncı maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 180 Gelecek aylara ait giderler hesabının niteliğini açıklayan 144’üncü maddesi ve hesabın işleyişini anlatan 146’ncı maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin, gelecek aylara ait peşin ödenmiş kira bedellerinin muhasebeleştirilmesinde 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabını kullanması ve bu hesap ile 630 Giderler Hesabı arasındaki tutarlılığın sağlanması gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapılan inceleme sonucu; gelecek aylara ait peşin ödenmiş kira bedellerine ilişkin tutarların, 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı yerine doğrudan 630 Giderler Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 180 Gelecek aylara ait giderler hesabının niteliğini açıklayan 144’üncü maddesinde;

(1) Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.”

Hesabın işleyişini anlatan 146’nci maddesinde;

“(1) Gelecek aylara ait giderler hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Borç

  1. Peşin ödenmiş giderlerden, içinde bulunulan aya ait olanlar 630-Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet döneminin gelecek aylarında tahakkuk ettirilmesi gerekenler bu hesaba, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenler 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç, ödenen tutarın tamamı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan ödenen tutarın tamamı 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

   3) Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan takip eden faaliyet dönemi içinde gider hesaplarına yansıtılması gerekenler dönem sonunda bu hesaba borç, 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına alacak kaydedilir.

 2. Alacak

  1. Gelecek aylara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlar ilgili oldukları ay sonlarında gider olarak tahakkuk ettirilmesi amacıyla bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı mali tabloları incelendiğinde; 2.919.102,15 TL tutarında hizmet binası ile arsa ve arazi kiralama giderinin yapıldığı tespit edilmiş olup, bu tutarların dönemsellik ilkesine aykırı olarak doğrudan 630 Giderler Hesabı kullanılarak giderleştirilmesi yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Peşin ödenen kira giderlerinin muhasebeleştirilmesinde; gelecek aylara ait giderler hesabına kaydedilmiştir. İlgili bulguya ait örnek ektedir.” denilmektedir.

Sonuç olarak bulgu konusu husus kabul edilerek gerekli düzeltme işlemi yapıldığından bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır. Ancak söz konusu düzeltmeler 2019 yılında yapılmıştır, tarafımızca yapılan denetim ise 2018 yılına ilişkindir. Bu durumda 2018 yılı Bilançosunda 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı ile 630 Giderler Hesabında tespit edilen hata devam etmektedir.

Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.