MEHMET BALiOGLU

Personel Ödemelerinde Belediye Kanununda Belirtilen Üst Sınırın Geçilmesi

Rapor Özet

  • Personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranlarıyla çarpımı sonucu ortaya çıkan tutarın yüzde otuzunu geçtiği tespit edilmiştir.
  • 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre; belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir.
  • İncelendiğinde, belediyenin personel giderleri mevzuatın belirlediği limitin üzerindedir.
  • Personel giderleri yıllar itibarıyla düşürülmeye çalışılmış olmasına rağmen limitin üzerinde olma hali devam etmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında; Yasal sınır olan %30’un altına düşmeden personel alımının yapılmayacağı ifade edilmiştir.
  • Sonuç olarak, bulguya iştirak edilerek gereken tedbirlerin alınacağı belirtildiğinden konu önümüzdeki denetimlerde takip edilecektir.

Rapor Metni

Personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerin yeniden değerleme oranlarıyla çarpımı sonucu ortaya çıkan tutarın yüzde otuzunu geçtiği tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49 uncu maddesinde; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.

Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir.

…”

Denilmektedir.

İncelendiğinde aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere belediyenin personel giderleri mevzuatın belirlediği limitin üzerindedir.

Tablo 5: Son Üç Yıla Ait Personel Gider Oranları

2016 YILI PERSONEL GİDERLERİ ORANI

GERÇEKLEŞEN EN SON YIL BÜTÇE GELİRİ

2015

47.048.494,20 TL

YENİDEN DEĞERLEME ORANI(%)

2015

5,58

DEĞERLEMEYE TABİ EN SON YIL BÜTÇE GELİRİ

2015

49.673.800,18

TL

YILI PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI

2016

18.937.807,01

TL

YILI PERSONEL GİDERLERİNİN GELİRE ORANI(%)

2016

38,12

2017 YILI PERSONEL GİDERLERİ ORANI

GERÇEKLEŞEN EN SON YIL BÜTÇE GELİRİ

2016

55.014.509,96 TL

YENİDEN DEĞERLEME ORANI(%)

2016

3,83

DEĞERLEMEYE TABİ EN SON YIL BÜTÇE GELİRİ

2016

57.121.565,69

TL

YILI PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI

2017

20.439.596,52

TL

YILI PERSONEL GİDERLERİNİN GELİRE ORANI

2017

35,78

2018 YILI PERSONEL GİDERLERİ ORANI

GERÇEKLEŞEN EN SON YIL BÜTÇE GELİRİ

2017

64.630.427,86 TL

YENİDEN DEĞERLEME ORANI(%)

2017

14,47

DEĞERLEMEYE TABİ EN SON YIL BÜTÇE GELİRİ

2017

73.982.450,77

TL

YILI PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI

2018

23.734.877,28

TL

YILI PERSONEL GİDERLERİNİN GELİRE ORANI

2018

32,08

Personel giderleri yıllar itibarıyla düşürülmeye çalışılmış olmasına rağmen limitin üzerinde olma hali devam etmektedir. Yukarıda belirtilen tüm nedenlerden dolayı personel giderleri kanunun belirlediği düzeye getirilmelidir.

Kamu idaresi cevabında; Yasal sınır olan %30’un altına düşmeden personel alımının yapılmayacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Bulguya iştirak edilerek gereken tedbirlerin alınacağı belirtildiğinden konu önümüzdeki denetimlerde takip edileceltir.