MEHMET BALiOGLU

Personel Giderlerinin Kanun İle Belirlenen Sınırı Aşması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye bütçesinden ödenen personel giderleri toplamının Belediye Kanunu’nda belirlenen yasal sınırı aştığı görülmüştür.
  • 2018 yılı için ödenen personel giderleri toplamının 23.760.697,07 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
  • Söz konusu oran ve bu orana karşılık gelen tutarın 2017 yılında da aşıldığı anlaşılmış olup Kanunda belirtilen sınıra ve yeni personel istihdamına ilişkin sınırlamaya riayet edilmesi gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesi.
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu.
  • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından personel giderleri ve bütçe gelirleri takip edilerek bu oran ve sınırlamalara riayet edilmelidir.
  • Belediye bünyesinde norm kadro ile tanınan personel sayısından daha az sayıda personel istihdam edilmesi gerekmektedir.
  • Personel giderleri ve bütçe gelirleri takip edilerek bu oran ve sınırlamalara riayet edilmelidir.

Rapor Metni

Belediye bütçesinden ödenen personel giderleri toplamının Belediye Kanunu’nda belirlenen yasal sınırı aştığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinde “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı ile güncellenmesi sonucunda;

2017 yılı bütçe geliri: 54.588.824,65 TL,

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı: %14,41 olduğundan personel gideri toplamının, geçmiş yıl bütçe gelirinin değerleme oranı ile artırılması sonucu bulunan tutarın %30’u olan 18.736.522,28 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Belediye Bütçesinden 2018 yılı için ödenen personel giderleri toplamının 23.760.697,07 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Söz konusu oran ve bu orana karşılık gelen tutarın 2017 yılında da aşıldığı anlaşılmış olup Kanunda belirtilen sınıra ve yeni personel istihdamına ilişkin sınırlamaya riayet edilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtilen ‘Personel Giderlerinin Kanun İle Belirlenen Sınırı Aşması’na cevaben;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde ‘’ Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır.’’ Hükmü yer almaktadır.

Aynı yönetmelikte Belediyemizce 308 memur ve 154 işçi olmak üzere toplam 462 kadro ihdas etme çalıştırma yetkisi verilmesine rağmen Belediyemiz 2018 yılında; 106 memur,4 sözleşmeli personel, 110 kadrolu işçi ve 10 geçici işçi olmak üzere toplam 230 personel istihdam edilmiştir.

Belediyemiz yapmak zorunda olduğu hizmetleri yerine getirirken personel ihtiyacından kaynaklı aksamalar yaşanmadığı sürece yeni personel istihdamı yapmayacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından Belediye bünyesinde norm kadro ile tanınan personel sayısından daha az sayıda personel istihdam edildiği belirtilmişse de belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu personel giderlerine geçmiş yıl bütçe gelirlerine göre bir sınırlama getirmektedir. Belediye tarafından personel giderleri ve bütçe gelirleri takip edilerek bu oran ve sınırlamalara riayet edilmelidir.