MEHMET BALiOGLU

Performans Sonuçlarının Göstergeler Yerine Faaliyetler Aracılığıyla Ölçülmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Performans programındaki performans göstergelerinin altında yer alan faaliyetlere, İdare Faaliyet Raporunda gösterge olarak yer verildiği ve faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinin bu faaliyetler üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.
  • Tanımlardan da anlaşılacağı üzere performans programında yer alan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı veya ne seviyede ulaşıldığı ölçülebilir performans göstergeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
  • Ancak İdarenin Performans Programında yer alan göstergelere ilişkin faaliyetlerin bir kısmı, İdare Faaliyet Raporunun performans sonuçları tablosunda gösterge olarak yer almış olup faaliyet sonuçları bu faaliyetler üzerinden ölçülmüş ve değerlendirilmiştir.
  • Sorun tespit edilmiş ve giderilmesi planlanmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Performans programında yer alan göstergelerle ilgili faaliyetlerin, İdare Faaliyet Raporunun performans sonuçları tablosunda gösterge olarak yer almaması ve faaliyet sonuçlarının bu faaliyetler üzerinden ölçülmemesi.
  • Önerilerin ve eleştirilerin sonraki yıl denetimlerinde takibinin yapılması.

Rapor Metni

Performans programındaki performans göstergelerinin altında yer alan faaliyetlere, İdare Faaliyet Raporunda gösterge olarak yer verildiği ve faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinin bu faaliyetler üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde performans göstergesi; kamu idarelerince performans

hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlar, faaliyet ise; belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler olarak tanımlanmıştır.

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere performans programında yer alan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı veya ne seviyede ulaşıldığı ölçülebilir performans göstergeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ancak İdarenin Performans Programında yer alan göstergelere ilişkin faaliyetlerin bir kısmı, İdare Faaliyet Raporunun performans sonuçları tablosunda gösterge olarak yer almış olup faaliyet sonuçları bu faaliyetler üzerinden ölçülmüş ve değerlendirilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Hazırlanan Faaliyet Raporunun Performans Sonuçları tablosunda gösterge olarak yer alan faaliyetler tespit edilip tüm harcama birimlerine uyarılar yapılacak olup, bundan sonraki dönemlerde hazırlanacak Faaliyet Raporlarında faaliyetlerin gösterge olarak kullanılmaması hususunda gerekli kontroller yapılacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup sonraki yıl faaliyet raporlarında bu hususa dikkat edileceği ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.