MEHMET BALiOGLU

Performans Sonuçları Tablosunda Performans Hedef ve Göstergelerinde Meydana Gelen Sapmalara İlişkin Nedenlere Yer Verilmemiş Olması

Rapor Özet

Ana Konu

* İdare Faaliyet Raporunda, mevzuatta öngörülmesine rağmen performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmalara ilişkin nedenlere yer verilmediği görülmüştür.

Temel Bulgular

* İdarenin 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan Performans Sonuçları Tablosunda, 10 adet performans hedef ve göstergesi açısından, meydana gelen sapmaların nedenlerinin ortaya konulmadığı görülmüştür.
* Söz konusu durum Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinde açıklanan Tam Açıklama İlkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* İdarenin, gelecek yıl faaliyet raporlarında performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklaması gerekmektedir.

Öneriler:

  • İlgili rehberde de belirtildiği üzere öngörülen hedeflerde meydana gelen sapmanın nedenlerinin ortaya konulması.
  • Bu sapmaların sebeplerinin açıklanmaması faaliyet raporunun amacına hizmet etmesi noktasına büyük bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
  • Faaliyet raporlarında pozitif veya negatif yönlü sapmaların nedenleri açıklanacaktır.

Rapor Metni

İdare Faaliyet Raporunda, mevzuatta öngörülmesine rağmen performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmalara ilişkin nedenlere yer verilmediği görülmüştür.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin “Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı” başlıklı 18’inci maddesinde; performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verileceği belirtilmiştir.

Hükümden açıkça anlaşılacağı üzere idare faaliyet raporunda performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinde oluşan pozitif veya negatif yönlü sapmaların, nedenlerinin açıklanması zorunlu kılınmıştır.

Ancak yapılan inceleme sonucunda İdarenin 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan Performans Sonuçları Tablosunda, aşağıda yer alan performans hedef ve göstergeleri açısından, meydana gelen pozitif yönlü sapmalar ( hedefin üzerinde gerçekleşme) ile negatif yönlü sapmalara (performans düşüklüğü) ilişkin nedenlerin ortaya konulmadığı görülmüştür.

Söz konusu durum Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinde açıklanan Tam Açıklama İlkesine aykırılık oluşturmaktadır. Tam açıklama ilkesine göre Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekmektedir.

Tablo 3: Sebebi Açıklanmayan Sapmalara İlişkin Performans Göstergeleri

Performans Hedefi

Performans Göstergesi

Performans Programında Öngörülen Hedef

Faaliyet Raporunda Raporlanan Gerçekleşme

Sapmanın Sebebi Nasıl Açıklanmış

Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı

doğru ve etkin bir şekilde

planlamak.

Bitüm alımı (Ton/yıl)

8.000 kg

5.000 kg

Asfalt çalışmalarımız için 5.000 kg bitüm

alımı yapılmıştır.

Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı

doğru ve etkin bir şekilde

planlamak.

Bitüm nakli (Ton/yıl)

8.000 kg

5.000 kg

Asfalt çalışmalarımız için 5.000 kg bitüm nakli yapılmıştır.

Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%/yıl)

%90

%77

Hedefe Ulaşıldı

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü

Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve

Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.

Alınması Planlanan Yeni İtfaiye Araçlarının ve

Ekipmanların ın Sayısı

(adet/yıl)

2 adet

0 adet

Planlanan hedef tutturulamamıştır.

Vizyon Projelerini Hayata Geçirmek

Modern

Muhtarlıklar ve

Muhtarlıklard a Belediye

Masası Kurulması

(adet/yıl)

15 adet

11 adet

Hedefe %74 ulaşıldı

Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.

Bayat Ekmek Toplama Kovası

(adet/yıl)

50 adet

0 adet

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından alımı yapılmıştı.

Kurumsal kapasiteyi

attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli

yönetmek.

Hazırlanan eğitim programların a katılacak kişi sayısı

( Kişi/Yıl)

140 kişi

309 kişi

%220,6 ile hedefe ulaşıldı

Kurumsal kapasiteyi

attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli

yönetmek

Kurum içi eğitime katılacak personel

sayısı (Kişi/Yıl)

80 kişi

345 kişi

%431,25 ile hedefe ulaşıldı

Kurumsal kapasiteyi

attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli

yönetmek

Yıl içinde elektronik kimlik kartı yaptırılan personel

sayısı

(Adet/Yıl)

30 adet

48 adet

%160 ile hedefe ulaşıldı

Kentsel Altyapıyı

Geliştirmek. Planlı ve İmarlı Yapılaşmayı

Arttırmak

Mekansal Adres Kayıt Sistemine

(%/Yıl)

%60

%0

Hedefe ulaşılamadı

Bu şekilde performans programında öngörülen hedeflerden pozitif veya negatif olarak sapma yaşanan ve bunun sebebinin ortaya konulmadığı 30 adet gösterge tespit edilmiştir.

Faaliyet raporu, yıl boyunca yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi veren, öngörülen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşıldıysa ne seviyede ulaşıldığını ortaya koyan ve kamu yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği tesis etmek amacıyla hazırlanan bir belgedir. İlgili rehberde de belirtildiği üzere öngörülen hedeflerde meydana gelen sapmanın nedenlerinin ortaya konulması saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından elzem bir durum olup bu sapmaların sebeplerinin açıklanmaması faaliyet raporunun amacına hizmet etmesi noktasına büyük bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Hazırlanan Faaliyet Raporunda söz konusu bulgunuzda bahsi geçen 30 adet gösterge tespit edilerek tüm birimlere gerekli uyarılar yapılacak olup, önümüzdeki dönemde hazırlanacak Faaliyet Raporlarında pozitif veya negatif yönlü sapmaların nedenleri açıklanacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup gelecek yıl raporlarında bu hususa dikkat edileceği ifade edilmiştir. Konunun izleyen yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.