MEHMET BALiOGLU

Performans Programının İdare Düzeyinde Yerine Harcama Birimleri Düzeyinde Hazırlanması

Rapor Özet

Ana Konu:

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 2018 yılı Performans Programı’nın incelenmesi.

Temel Bulgular:

  • Performans programı, kurum düzeyinde hazırlanması gerektiği halde, harcama birimleri düzeyinde hazırlanmıştır.
  • Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ve kaynak ihtiyacı belirlenmemiştir.
  • Performans göstergelerinin bir kısmının performans hedefleriyle ilgisi yoktur.
  • Performans programı stratejik planla karşılaştırılamamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Performans programının idare düzeyinde hazırlanması sağlanmalıdır.
  • Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ve kaynak ihtiyacı belirlenmelidir.
  • Performans göstergelerinin performans hedefleriyle ilgisi kurulmalıdır.
  • Performans programı stratejik planla karşılaştırılabilir hale getirilmelidir.

Rapor Metni

Performans proğramı, kurum düzeyinde hazırlanması gerektiği halde, harcama birimleri düzeyinde hazırlanmıştır.

Performans programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik’in 3’üncü maddesinin

(h) bendinde; performans programı “Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetleri ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program” olarak tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde ise, performans programlarının; bu

Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanacağı ifade edilmiştir

Yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere performans programları idare düzeyinde hazırlanmalıdır. Performans programı hazırlanma sürecinde idareler stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden hangilerine ne ölçüde öncelik vereceklerini (kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve dışı kaynaklarını göz önünde bulundurarak) belirler. idare düzeyinde belirlenen bu hedefler bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendirebileceği gibi harcama birimlerinden performans hedefiyle ilişkilendirilmeyen de olabilir. Yani performans programında asıl olan idare düzeyinde hedeflerin belirlenmesidir.

Planlama sürecinde hazırlanan stratejik planlar ile performans programları ve faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verebilirliği sağlamak; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş dokümanlardır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, hazırlanan dokümanların birbiriyle uyumlu olması ile mümkündür.

Belediyenin 2018 yılı Performans Programı yukarıdaki düzenlemeler ve açıklamalar çerçevesinde incelendiğinde; performans programındaki hedeflere harcama birimi düzeyinde yer verildiği, idare performans programı haline getirilemediği görülmüştür. Bu durum; bir performans hedefine ilişkin performans gösterge sayısının artmasına neden olduğu gibi,bazı performans göstergelerinin de performans hedefleriyle ilgisinin kurulamamasına sebep olarak, performans programının stratejik planla karşılaştırılmasını güçleştirmiştir.

İdare Adı

Kdz.Ereğli Belediyesi /Özel Kalem Müdürlüğü

Amaç 18 :

Kdz. Ereğli Belediyesi ve Başkanlık makamını yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek, tüm birimler ve kurumlar arasında etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması ile sosyal belediyeciliği önde tutarak

kimsesiz ve muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlamak.

Hedef 18.2:

Kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere yardım etmek,

ihtiyaca göre sosyal amaçlı projeler üretmek

Performans Hedefi

Kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere yardım etmek,

ihtiyaca göre sosyal amaçlı projeler üretmek

Açıklamalar

Performans Göstergeleri

(t-1)

(t)

(t+1)

1

İhtiyaç sahibi kişilere gıda paketi

yardımı yapılması

8.000 adet

Açıklama

2

Aceze yardımı yapılması (aylık)

130 kişi

Açıklama

3

Eğitim (kırtasiye) yardımı

yapılması

1.250 kişi

Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki tespit doğrultusunda performans programının idare düzeyinde yapılması sağlanacaktır.

Sonuç olarak Performans programı, kurum düzeyinde hazırlanması gerektiği halde, harcama birimleri düzeyinde hazırlanmıştır. Kurum cevabında, bulgu konusu hatanın düzeltileceğini belirtmektedir. Performans programının idare düzeyinde hazırlanması gerekirken harcama birimleri düzeyinde hazırlanmış olması bir performans hedefine ilişkin performans gösterge sayısının artmasına neden olduğu gibi, bazı performans göstergelerinin de performans hedefleriyle ilgisinin kurulamamasına sebep olarak, performans programının stratejik planla karşılaştırılmasını güçleştirmektedir.