MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Performans Hedeflerinin Stratejik Hedeflerle İlgili Olmaması

Rapor Özet

 • Ana konu ve temel bulgular:
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi’nin “Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi” başlıklı kısmında performans hedeflerinin stratejik amaç ve hedefler ile ilgili olması gerektiği ifade edilmiştir.
  • Gaziemir Belediyesi 2018 yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemede, Tablo 6’da yer alan performans hedeflerinin stratejik hedefler ile ilgili olmadığı görülmüştür.
 • Yasal ve düzenleyici çerçeve:
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi
  • Vergi Kanunları
 • Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:
  • İdare, stratejik hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefler olan performans hedeflerini belirlerken, her bir performans hedefinin amacının bir stratejik hedefe ulaşmak olması gerektiğini dikkate almalıdır.
  • İdare, 1.5 nolu Stratejik Hedefi olan vergi gelirlerinde tahakkuk oranının arttırılması amacı yönünde ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin bir Performans Hedefi belirlemelidir.
  • İdare, 2.1 nolu Stratejik Hedefi olan sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması amacı yönünde ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin bir Performans Hedefi belirlemelidir.

Rapor Metni

Performans Programı Hazırlama Rehberi’nin “Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi” başlıklı kısmında performans hedeflerinin stratejik amaç ve hedefler ile ilgili olması gerektiği ifade edilmiştir.

Gaziemir Belediyesi 2018 yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemede, aşağıdaki tabloda yer alan performans hedeflerinin stratejik hedefler ile ilgili olmadığı görülmüştür.

Tablo 6: Stratejik Hedeflerle İlgili Olmayan Performans Hedefleri

Stratejik Hedefler

Performans Hedefleri

İlgililik Değerlendirmesi

Hedef 1.5: Mali hizmetlerde etkili yöntemler geliştirerek, vergi gelirlerinde tahakkuk oranı artırılacak.

Hedefi 1.5.1: 2018 yılında tahsil edilemeyen belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılarak tahsilat oranı artırılacak.

“Mali hizmetlerde etkili yöntemler geliştirerek, vergi gelirlerinde tahakkuk oranı artırılacaktır” hedefi verginin tahakkukuna vurgu yapmaktayken performans hedefinde verginin tahsilatından bahsedilmiştir. Bu sebeple Performans hedefi Stratejik hedefle ilgili değildir.

Hedef 2.1: Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri geliştirilecek ve

Hedefi 2.1.1: 2018 yılında çevre sağlığının korunmasına yönelik ilçe sınırları içinde ölen sahipli ve sahipsiz hayvanların bertarafı sağlanacak.

“Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri geliştirilecek ve hayvan sevgisi yaygınlaştırılacaktır” hedefi hayvanların korunması,

T.C. Sayıştay Başkanlığı

hayvan sevgisi yaygınlaştırılacak

tedavi edilmesi ve hayvan sevgisine vurgu yapmaktayken performans hedefinde ölen hayvanlardan ve hayvanların bertaraf edilmesinden bahsedilmiştir. Bu sebeple Performans hedefi Stratejik hedefle ilgili değildir.

Kamu idaresi cevabında; “1.5 Vergilendirmeden 3 aşamadan bahsetmek mümkündür. Bunlar; tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarıdır. Stratejik hedefte bu aşamaların ilkine yer verilmiş iken performans hedefinde ise vergilendirmenin son aşamasına odaklanılmıştır. Bu yönü ile performans hedefinin stratejik hedefle ilgisiz olduğunu söylemenin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. Nitekim Stratejik Plan ve 2018 Yılı Performans Programında performans hedefi olarak (1.5.2 ve 1.5.3) tahakkuk ve buna bağlı tahsilat oranlarının artırılmasına yönelik göstergeler konulmuştur. Bu nedenle göstergelerin hedefle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

  1. : Başıboş hayvanların vatandaşlara zarar vermesini önlemek yoluyla İlçenin huzurlu ve güvenli hale getirilmesi önem arz etmektedir. Yapılan anket sonuçları ve ALOVET (Veterinerlik İletişim Numarası) yolu ile vatandaşlardan gelen talep ve beklentiler değerlendirilerek söz konusu göstergenin ölçüm aracı olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca çevre sağlığı ve düzeninin korunmasına yönelik olduğu da değerlendirildiğinde bu stratejik hedef altında ölen hayvanlarında bertarafının yer alması gerekli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

   Sonuç olarak Performans Programı Hazırlama Rehberi’nin ‘Tanımlar’ kısmında Performans Hedefi’nin kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefler olduğu belirtilmiştir. Buna göre her bir Performans Hedefi’nin amacı bir Stratejik Hedef’e ulaşmak olmalıdır. Yani Performans Hedefi’nde belirlenen hedefler Stratejik Hedef’in gerçekleşmesine katkı sunmalıdır. İdarenin 1.5 nolu Stratejik Hedef’i vergi gelirlerinde tahakkuk oranının arttırılması iken, 1.5.1 nolu Performans Hedefi 2018 yılında tahsil edilemeyen belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemlerinin yapılarak tahsilat oranının artırılmasıdır. Halbuki söz konusu Performans Hedefi, Stratejik Hedef’te ifade edilen tahakkuk oranının arttırılması yönünde ne gibi çalışmalar yapılabileceği yönünde olmalıdır.

   T.C. Sayıştay Başkanlığı

   Yani İdare bu tahakkuk oranının arttırılması amacı yönünde ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin bir Performans Hedefi değil, tahakkukun sonraki aşaması olan vergi tahsilatlarının arttırılmasını Performans Hedefi olarak belirlemiştir. Zaten vergi kanunları açısından verginin tahsili, tahakkuktan sonra gelen bir aşama olduğundan dolayı vergi tahakkukların arttırılması şeklinde belirlenmiş Stratejik Hedef için konulmuş tahsilatların arttırılması şeklindeki bir Performans Hedefi birbiri ile ilgili olmayacaktır.

   1. nolu Performans Hedefi’nde 2018 yılında çevre sağlığının korunmasına yönelik ilçe sınırları içinde ölen sahipli ve sahipsiz hayvanların bertarafının sağlanması yoluyla 2.1 nolu Stratejik Hedef’te belirlenmiş sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin geliştirileceği ve hayvan sevgisinin yaygınlaştırılacağı hedefine ulaşmanın mümkün olmayacağından söz konusu hedeflerin birbiri ile ilgili olmadığı düşünülmektedir. Zira Stratejik Hedef’teki vurgu sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin geliştirileceği yönündeyken, Performans Hedefi’ndeki vurgu çevre sağlığının korunması yönündedir.