MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Performans Göstergelerinin Performans Hedefleriyle İlgili Olmaması

Rapor Özet

 • Ana konu: Gaziemir Belediyesi 2018 yılı Performans Programı’nda yer alan bazı performans göstergelerinin performans hedefleriyle ilgili olmaması.
 • Temel bulgular:
  • Performans göstergelerinin performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilecek nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir.
  • Gaziemir Belediyesi 2018 yılı Performans Programı’nda yer alan bazı performans göstergelerinin performans hedefiyle ilgili olmadığı görülmüştür.
  • Örneğin, “Kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 1 hibe projesi alınması” hedefine ilişkin performans göstergesi olarak “Eğitimden memnuniyet (%)” belirtilmiştir.
  • “Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası etkinliklerde katılımcı anlayışı güçlendirerek ilçemiz ege bölgesinin kültür ve sanat merkezi haline getirilecek” hedefine ilişkin performans göstergesi olarak “Kurulan ticari ilişki sayısı (adet)” belirtilmiştir.
 • Yasal ve düzenleyici çerçeve:
  • Maliye Bakanlığı’nın 2009 yılında hazırladığı “Performans Programı Hazırlama Rehberi”
 • Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:
  • Gaziemir Belediyesi’nin performans programındaki performans göstergelerinin performans hedefleriyle ilgili olmaması sorununun giderilmesi.
  • Performans göstergelerinin performans hedeflerini ölçebilmesi için hedef ile ilgili olması gerektiği konusunda belediye yetkililerinin bilgilendirilmesi.
  • Kamu idaresi cevabında verilen eğitimden memnuniyet oranını ile Hedef 1.1.2’ deki kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 1 hibe projesi alınması arasında doğrudan bir ilgililik kurulamamıştır.
  • 6.1.6 nolu Performans Hedefi ile bu hedefe ilişkin Performans Göstergesi arasında ilgililik değerlendirmesi yapılırken kurulan ticari ilişki sayısı ile ilçedeki kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası etkinliklerde katılımcı anlayışının güçlendirilmesi ve İlçe’nin Ege Bölgesi’nin kültür ve sanat merkezi haline gelmesi arasında yeterli ilgililik seviyesinin olmadığı görülecektir.

Rapor Metni

Maliye Bakanlığınca 2009 yılında hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nin “Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi” başlıklı kısmında performans göstergelerinin, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilecek nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla performans göstergelerinin performans hedeflerini ölçebilmesi için hedef ile ilgili olması ön koşuldur.

Gaziemir Belediyesi 2018 yılı Performans Programı üzerinde yapılan incelemede, aşağıdaki tablolarda yer alan performans göstergelerinin performans hedefi ile ilgili olmadığı görülmüştür.

Tablo 5: Performans Hedefleriyle İlgili Olmayan Performans Göstergeleri

Performans Hedefleri

Performans Göstergesi

İlgililik Değerlendirmesi

Hedef 1.2.2: 2018 yılında kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak kentin kültürel, ekonomik ve sosyal

kalkınmasına katkı sağlayacak 1 hibe

Eğitimden memnuniyet (%)

Gösterge hedef ile ilgili değildir. Hedef 1.2.2’de kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak hibe projesi almaya ve bunun için projeler yapmaya vurgu yapılmaktadır. Ancak

“Eğitimden memnuniyet” göstergesi hedefle ilgili

T.C. Sayıştay Başkanlığı

projesi alınacak ve personele eğitim verilecek.

değildir. Söz konusu göstergeyle hedefi ölçmek mümkün değildir.

Hedef 6.1: Kültür ve sanat alanında

Gösterge hedef ile ilgili değildir. Hedef 6.1’de

gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası

ilçenin ege bölgesinde kültür ve sanat merkezi

etkinliklerde katılımcı anlayışı

Kurulan ticari

haline gelmesi amacıyla ulusal ve uluslararası

güçlendirerek ilçemiz ege bölgesinin

ilişki sayısı

etkinliklerin gerçekleştirileceği vurgulanmaktadır.

kültür ve sanat merkezi haline

(adet)

Ancak “ Kurulan ticari ilişki sayısı” göstergesi

getirilecek.

hedefle ilgili değildir. Söz konusu göstergeyle

hedefi ölçmek mümkün değildir.

Kamu idaresi cevabında; “1.2.2 AB Hibe ve Fonlarından destek sağlayabilmek için proje oluşturulması önemli bir aşama olup, bu projenin kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yapılması yanında kurum personelinin de proje hazırlama konusunda yeterli eğitime sahip olması gerekmektedir. Ancak, personele eğitim verilmesi yanında bu eğitimden personelinde yeterince yararlanması önem arz etmektedir. Eğitimden memnuniyet düzeyi ölçülerek bunun değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

6.1.6 Kardeş Belediyeler ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve kursiyerlerimize önemli gün ve haftalarda tarihini ve kültürünü tanımalarına yönelik gezilerin düzenlenmesinin yanında kurulan ticari ilişkilerin de önemli olduğu düşünüldüğünden söz konusu göstergenin uygun olacağı değerlendirilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare cevabında her ne kadar 1.2.2 nolu Performans Hedefi’ndeki AB hibe ve fonlarından destek sağlayabilmek için proje oluşturulmasının önemli bir aşama olduğunu, bu projenin kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yapılması yanında kurum personelinin de proje hazırlama konusunda yeterli eğitime sahip olması gerektiğini, personele eğitim verilmesi yanında bu eğitimden personelin de yeterince yararlanmasının önem arz ettiğini, eğitimden memnuniyet düzeyi ölçülerek bunun değerlendirilmesinin sağlanmasının gerekliliğini ifade etse de eğitimden memnuniyet oranını ile Hedef 1.1.2’ deki kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 1 hibe projesi alınması arasında doğrudan bir ilgililik kurulamamıştır. Çünkü söz konusu hedefte kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak hibe projesi alınması ve bunun için projeler yapılmasına vurgu yapılırken gösterge olarak verilecek eğitimden memnuniyet oranının belirlenmesi hedef ile gösterge arasındaki ilgiyi sağlayamamıştır.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

6.1.6 nolu Performans Hedefi ile bu hedefe ilişkin Performans Göstergesi arasında ilgililik değerlendirmesi yapılırken kurulan ticari ilişki sayısı ile ilçedeki kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası etkinliklerde katılımcı anlayışının güçlendirilmesi ve İlçe’nin Ege Bölgesi’nin kültür ve sanat merkezi haline gelmesi arasında yeterli ilgililik seviyesinin olmadığı görülecektir. Zira ulusal ve uluslararası etkinliklerde katılımcı anlayışının güçlendirilmesi turizm bilinci ve toplumsal kültürle ilgili bir husustur. Dolayısıyla Performans Hedefi ile Performans Göstergesi’nin ilgili olmadığı düşünülmektedir.