MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Performans Göstergelerinin İlgililik Kriterine Uygun Olmaması

Rapor Özet

  • Performans göstergelerinin ilgililik kriterine uymadığı tespit edildi.
  • İlgililik kriteri, performans göstergesinin performans hedefi ile ilgili olması gerektiğini ifade etmektedir.
  • Konak Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nda yer alan 7 adet performans göstergesinin performans hedefi ile ilgili olmadığı görüldü.
  • Belediye, performans göstergelerinin ilgililik kriterine uygun olmasının sağlanacağını ifade etti.
  • Performans Programında yer alan performans göstergelerinin ilgililik kriterine uygun olmasının sağlanacağı ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Rapor Metni

Konak Belediyesi 2018 yılı Performans Programı’nda yer alan bazı performans göstergelerinin ilgililik kriterine uymadığı görülmüştür.

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; idareler tarafından hazırlanacak performans programlarının, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’e, Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne ve Maliye Bakanlığı’nca performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olması gerektiği açıkca ifade edilmiştir.

Yukarıda adı geçen Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde Performans Göstergesi;

“Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.”

şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan göstergenin, performans hedefi ile ilgili olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak, Konak Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nda yer verilen ve aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen 7 adet performans göstergesinin performans hedefi ile ilgili olmadığı görülmüştür.

Tablo 3: İlgililik Kriterine Uygun Olmayan Performans Göstergeleri

Performans Hedefi

Performans Göstergesi

1.1.1.1 – Kentin Değişik Bölgelerinde İmar Uygulamalarının Yaşama Geçirilmesi Ve Kent

Estetiği İçin Kamulaştırma Yapmak

Kiralanacak Bina Sayısı

1.1.9.1 – Bilgi Sistemi İle Kent Otomasyon

Sisteminin Oluşturulmasını Sağlayarak Belediye Hizmetlerinin Daha Hızlı Şekilde Gerçekleşmesini Sağlamak

İmar Uygulaması Yapılacak Alan

(Ha )

Kamusal Alanda Geliştirilecek Projeler Ve Oluşturulacak

Hâlihazır Harita Alanları ( Ha )

Düzenlenecek Numarataj Belge

Ve Kroki Sayısı, Hatalı Bağımsız Bölümlerin Kontrol Dosya Sayısı

Uavt Üzerinde Ve Numarataj

Haritasında Güncellenecek Adres Sayısı

3.1.4.1 – % 100 Memnuniyet Oranı İle Koruyucu,

Teşhis Ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Vermek, Sağlık Açısından Toplumsal Bilinci Geliştirmek

Cenaze Hizmeti Verilen Kişi Sayısı

4.1.7.1 – Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yöneterek Belediye Adına Her Türlü Evrağın Giriş Ve Çıkış İşlemlerini Takip Etmek, Encümen Ve

Meclis Çalışmalarını Yürütmek

Kıyılacak Nikah Sayısı

Kamu idaresi cevabında; Performans Programında yer alan performans göstergelerinin ilgililik kriterine uygun olmasının sağlanacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Performans Programında yer alan performans göstergelerinin ilgililik kriterine uygun olmasının sağlanacağı ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.